เลือกหน้า

ภาพกิจกรรม

ภาพกิจกรรม

คลิ๊กที่หัวข้อเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม

โครงการพัฒนาสตรีและเสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัว ประจำปี 2566

วันที่ 31 พฤษภาคม 2566 กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลสูงเนิน จัดโครงการพัฒนาสตรีและเสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัว ประจำปี 2566 โดยมี นายณัฐกาล สุวรรณ นายกเทศมนตรีตำบลสูงเนิน เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ พร้อมด้วยฝ่ายบริหาร รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล...

โครงการอบรมเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายเพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริตในหน่วยงาน ประจำปี 2566

วันที่ 30 พฤษภาคม 2566 สำนักปลัดเทศบาลตำบลสูงเนิน จัดโครงการอบรมเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายเพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริตในหน่วยงาน ประจำปี 2566 โดยมี นายณัฐกาล สุวรรณ นายกเทศมนตรีตำบลสูงเนิน เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ พร้อมด้วยฝ่ายบริหาร รองประธานสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล...

โครงการ “โรงเรียนผู้สูงอายุ” ประจำปีงบประมาณ 2566

วันที่ 2 มิถุนายน 2566 เทศบาลตำบลสูงเนิน กองสวัสดิการสังคม จัดโครงการ “โรงเรียนผู้สูงอายุ” ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยมี นายณัฐกาล สุวรรณ นายกเทศมนตรีตำบลสูงเนิน เลขานุการนายกเทศมนตรี รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่...

พิธีเฉลิมฉลองวาระครบรอบ 100 ปี วันประสูติสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์

วันที่ 6 พฤษภาคม 2566 พสกนิกรชาวสูงเนิน ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ และทำบุญตักบาตร ข้าวสาร อาหารแห้ง ในพิธีเฉลิมฉลองวาระครบรอบ 100 ปี วันประสูติ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ณ วัดใหญ่สูงเนิน และบริเวณลานเทศบาลตำบลสูงเนิน...

โครงการสนับสนุนผ้าอ้อมผู้ใหญ่สำหรับบุคคลที่มีปัญหาการกลั้นปัสสาวะหรืออุจจาระไม่ได้ ปีงบประมาณ 2566

วันที่ 25 พฤษภาคม 2566 นายณัฐกาล สุวรรณ นายกเทศมนตรีตำบลสูงเนิน รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล และพนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลสูงเนิน ได้ลงพื้นที่มอบผ้าอ้อมผู้ใหญ่ในชุมชนตามโครงการสนับสนุนผ้าอ้อมผู้ใหญ่สำหรับบุคคลที่มีปัญหาการกลั้นปัสสาวะหรืออุจจาระไม่ได้...

โครงการฝึกซ้อมรองรับอุบัติภัยทางถนนร่วมกับส่วนราชการและเอกชน ประจำปี 2566

วันที่ 24 พฤษภาคม 2566  เทศบาลตำบลสูงเนิน จัดโครงการฝึกซ้อมรองรับอุบัติภัยทางถนนร่วมกับส่วนราชการและเอกชน ประจำปี 2566 โดยนายณัฐกาล สุวรรณ นายกเทศมนตรีตำบลสูงเนิน เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ พร้อมด้วยประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล...

มอบค่าวัสดุซ่อมแซมที่อยู่ประจำให้กับผู้ประสบภัยพิบัติ(กรณีฉุกเฉิน) เหตุวาตะภัย(พายุฤดูร้อน)

19 พฤษภาคม 2566 นายณัฐกาล สุวรรณ นายกเทศมนตรีตำบลสูงเนิน พร้อมฝ่ายบริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ร่วมกับสำนักปลัดเทศบาล มอบค่าวัสดุซ่อมแซมที่อยู่ประจำให้กับผู้ประสบภัยพิบัติ(กรณีฉุกเฉิน) เหตุวาตะภัย(พายุฤดูร้อน)...

โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า”

วันที่ 19 พฤษภาคม 2566 นายณัฐกาล สุวรรณ นายกเทศมนตรีตำบลสูงเนิน สมาชิกสภาเทศบาล ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่และพนักงาน..ออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ให้กับ"ชุมชนสว่างแสงธรรม"โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย...

ประชุมสภาเทศบาลตำบลสูงเนิน สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2566 ณ ห้องประชุมชั้น 3

วันที่ 11 พฤษภาคม 2566 เทศบาลตำบลสูงเนิน โดยนายณัฐกาล สุวรรณ นายกเทศมนตรีตำบลสูงเนิน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ ประชุมสภาเทศบาลตำบลสูงเนิน สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2566 ณ ห้องประชุมชั้น 3...

โครงการ “อบรมรมเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน” ประจำปีงบประมาณ 2566

วันที่ 3 พฤษภาคม 2566 เทศบาลตำบลสูงเนิน สำนักปลัด จัดโครงการ “อบรมรมเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน” ประจำปีงบประมาณ 2566  โดยนางสาวอัจฉราพร สุวรรณ รองนายกเทศมนตรีตำบลสูงเนิน เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ,ประธานสภาเทศบาล...

เทศบาลตำบลสูงเนิน