Select Page

ภาพกิจกรรม

ภาพกิจกรรม

คลิ๊กที่หัวข้อเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม

24

24

24 พฤษภาคม 2565 เทศบาลตำบลสูงเนิน โดยนายณัฐกาล สุวรรณ นายกเทศมนตรีตำบลสูงเนิน เข้าร่วมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานให้แก่ผู้บริหาร,ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น,ผู้อำนวยการกองคลังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น,ผู้อำนวยการกองช่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น...

วันที่ 23 พฤษภาคม 2565 เทศบาลตำบลสูงเนิน โดยนายณัฐกาล สุวรรณ นายกเทศมนตรีตำบลสูงเนิน เข้าร่วมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานให้แก่ผู้บริหาร

23 พฤษภาคม 2565 เทศบาลตำบลสูงเนิน โดยนายณัฐกาล สุวรรณ นายกเทศมนตรีตำบลสูงเนิน เข้าร่วมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานให้แก่ผู้บริหาร,ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น,ผู้อำนวยการกองคลังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น,ผู้อำนวยการกองช่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น...

วันที่ 20 พฤษภาคม 2565 เทศบาลตำบลสูงเนิน โดยนายณัฐกาล สุวรรณ นายกเทศมนตรีตำบลสูงเนิน พร้อมสมาชิกสภาเทศบาล

วันที่ 20 พฤษภาคม 2565 เทศบาลตำบลสูงเนิน โดยนายณัฐกาล สุวรรณ นายกเทศมนตรีตำบลสูงเนิน พร้อมสมาชิกสภาเทศบาล ได้ลงพื้นที่สำรวจถนนซอย "แดงปลานา" ชุมชนบ้านญาติเจริญ กม.2 เส้นทางไปหลังโรงพยาบาลสูงเนิน...

วันที่ 18 พฤษภาคม 2565 เทศบาลตำบลสูงเนิน โดยนายณัฐกาล สุวรรณ นายกเทศมนตรีตำบลสูงเนิน พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกองช่างและเจ้าหน้าที่กองช่าง

วันที่ 18 พฤษภาคม 2565 เทศบาลตำบลสูงเนิน โดยนายณัฐกาล สุวรรณ นายกเทศมนตรีตำบลสูงเนิน พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกองช่างและเจ้าหน้าที่กองช่าง ลงพื้นที่ดูแลการขุดลอกท่อ มีชุมชนดังนี้ 1. ขุดลอกร่องระบายน้ำ ชุมชนบูรพาสามัคคี 2. ขุดลอกท่อชุมชนเบญจมิตร ก๋วยเตี๋ยวยายพวง 3....

วันที่ 9 พฤษภาคม 2565 เทศบาลตำบลสูงเนิน ลงพื้นไปสำรวจการวางท่อระบายน้ำและขุดลอกร่องน้ำใน”ชุมชนมิตรภาพร่วมใจ”..เพื่อป้องกันน้ำท่วมขังและให้พ่อแม่พี่น้องประชาชน

9 พฤษภาคม 2565 เทศบาลตำบลสูงเนิน โดยนายณัฐกาล สุวรรณ นายกเทศมนตรีตำบลสูงเนิน พร้อมด้วย รองประธานสภาเทศบาล,สมาชิกสภาเทศบาล,ปลัดเทศบาลและผู้อำนวยการกองช่าง...

วันที่ 9 พฤษภาคม 2565 เทศบาลตำบลสูงเนิน เข้าพบนายอำเภอสูงเนิน เพื่อรับฟังข้อราชการและคำชี้แนะและข้อแก้ไข..ในการที่จะพัฒนาเทศบาลตำบลสูงเนิน

9 พฤษภาคม 2565 นายณัฐกาล สุวรรณ นายกเทศมนตรีตำบลสูงเนิน พร้อมด้วย รองประธานสภาเทศบาลและสมาชิกสภาเทศบาล ได้เข้าพบนายไพทูรย์ มหาชื่นใจ นายอำเภอสูงเนิน เพื่อรับฟังข้อราชการและคำชี้แนะและข้อแก้ไข..ในการที่จะพัฒนาเทศบาลตำบลสูงเนินให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการทำงาน...

วันที่ 5 พฤษภาคม 2565 เทศบาลตำบลสูงเนิน ลงพื้นที่กำกับติดตามและดูแลเจ้าหน้าที่ตรวจรับงาน “ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสูงเนิน”

5 พฤษภาคม 2565 เทศบาลตำบลสูงเนิน โดยนายณัฐกาล สุวรรณ นายกเทศมนตรีตำบลสูงเนิน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร,สมาชิกสภาเทศบาล,ปลัดเทศบาลเทศบาลและผู้อำนวยการกองช่างและเจ้าหน้าที่ ได้ลงพื้นที่กำกับติดตามและดูแลเจ้าหน้าที่ตรวจรับงาน "ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสูงเนิน"...

วันที่ 5 พฤษภาคม 2565 ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๕

๔ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เทศบาลตำบลสูงเนิน..นำโดยนายณัฐกาล สุวรรณ นายกเทศมนตรีตำบลสูงเนิน พร้อมด้วยรองประธานสภาและสมาชิกสภาเทศบาล ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม...

วันที่ 3 พฤษภาคม 2565 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมและงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลสูงเนิน ล้างตลาดเช้า

วันที่ 3 พฤษภาคม 2565 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมและงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลสูงเนิน ล้างตลาดเช้า

วันที่ 3 พฤษภาคม 2565 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมและงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลสูงเนิน...

วันที่ 3 พฤษภาคม 2565 กองช่าง เทศบาลตำบลสูงเนิน เปลี่ยนรางระบายน้ำศาลาจอดรถมอเตอร์ไซค์ ชุมชนญาติเจริญ ก.ม. 2

วันที่ 3 พฤษภาคม 2565 กองช่าง เทศบาลตำบลสูงเนิน เปลี่ยนรางระบายน้ำศาลาจอดรถมอเตอร์ไซค์ ชุมชนญาติเจริญ ก.ม. 2

วันที่ 3 พฤษภาคม 2565 กองช่าง เทศบาลตำบลสูงเนิน...

เทศบาลตำบลสูงเนิน