Select Page

การบริหารงานบุคคล

การบริหารและ

การพัฒนาทรัพยากรบุคคล

คลิ๊กที่หัวข้อเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม

1. นโยบาย การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล

2. การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

3. หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

4. รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

ปีงบประมาณ 2563

ปีงบประมาณ 2562

เทศบาลตำบลสูงเนิน