เลือกหน้า

ถิ่นเดิมโคราช  พระพุทธไสยาสน์ศิลา ธรรมจักรล้ำค่า ปราสาทหินโบราณ ส้มโอหวานรสดี  ประเพณีกินเข่าค่ำ แดนธรรมวะภูแก้ว

ประวัติความเป็นมา

อำเภอสูงเนินเดิมขึ้นอยู่กับอำเภอสันเทียะ(ปัจจุบันคืออำเภอโนนไทย) ต่อมาในสมัยรัชกาลที่ 5 พ.ศ. 2442 ได้มีการก่อสร้างทางรถไฟสายกรุงเทพมหานครถึงจังหวัดนครราชสีมาซึ่งทางรถไฟสายดังกล่าวตัดผ่านหมู่บ้านสองโนน (ปัจจุบันคืออำเภอสูงเนิน) ทำให้ประชาชนต่างอพยพย้ายมาตั้งถิ่นฐานบ้านเรือนเพื่อทำมาหากินอยู่ที่บ้านสองโนนเป็นจำนวนเพิ่มมากขึ้น จังหวัดนครราชสีมาเห็นว่าเพื่อความสะดวกในการดูแลความเป็นอยู่ของประชาชนจึงยกฐานะขึ้นเป็น “อำเภอสูงเนิน” และย้ายที่ตั้งของอำเภอสูงเนินจากบ้านสันเทียะมาอยู่ที่บ้านสองโนน ในช่วงกลางปี พ.ศ. 2447 และเปลี่ยนชื่อจากบ้านสองโนนเป็น “บ้านสูงเนิน” และในปี พ.ศ. 2449 จึงได้จัดตั้งเป็น “สุขาภิบาลสูงเนิน”

ในปี พ.ศ. 2542 มีพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะของสุขาภิบาลเป็นเทศบาล โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 116 ตอน 9 ก วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2542 โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 25 พฤษภาคม 2542 เป็นต้นมา

เทศบาลตำบลสูงเนิน