Select Page

ถิ่นเดิมโคราช  พระพุทธไสยาสน์ศิลา ธรรมจักรล้ำค่า ปราสาทหินโบราณ ส้มโอหวานรสดี  ประเพณีกินเข่าค่ำ แดนธรรมวะภูแก้ว

ประวัติความเป็นมา

อำเภอสูงเนินเดิมขึ้นอยู่กับอำเภอสันเทียะ (ปัจจุบันคืออำเภอโนนไทย) ต่อมาในสมัยรัชกาลที่ ๕ พ.ศ. ๒๔๔๒ได้มีการก่อสร้างทางรถไฟสายกรุงเทพมหานครถึงจังหวัดนครราชสีมา ซึ่งทางรถไฟสายดังกล่าวตัดผ่านหมู่บ้านสองโนน (ปัจจุบันคืออำเภอสูงเนิน) ทำให้ประชาชนต่างอพยพย้ายมาตั้งถิ่นฐานบ้านเรือนเพื่อทำมาหากินอยู่ที่บ้านสองโนนเป็นจำนวนเพิ่มมากขึ้น จังหวัดนครราชสีมาเห็นว่าเพื่อความสะดวกในการดูแลความเป็นอยู่ของประชาชนจึงยกฐานะขึ้นเป็น “อำเภอสูงเนิน” และย้ายที่ตั้งของอำเภอสูงเนินจากบ้านสันเทียะมาอยู่ที่บ้านสองโนน ในช่วงกลางปี พ.ศ. ๒๔๔๗ และเปลี่ยนชื่อจากบ้านสองโนนเป็น “บ้านสูงเนิน” และในปี พ.ศ. ๒๔๔๙ จึงได้จัดตั้งเป็น “สุขาภิบาลสูงเนิน”

          ในปี พ.ศ. ๒๕๔๒ มีพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะของสุขาภิบาลเป็นเทศบาล โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ ๑๑๖ ตอน ๙ ก วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๒ โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๔๒ เป็นต้นมา

เทศบาลตำบลสูงเนิน