เลือกหน้า

ติดต่อเรา

เบอร์ติดต่อภายใน

สํานักงานเทศบาลตําบลสูงเนิน
ผู้ใช้ หมายเลขโทรศัพท์
โอเปอรเ์รเตอร์ 0-4441-9795, 0-4441-9397
โอเปอรเ์รเตอร์ (สํานักปลัด) 0-4441-9795,0-4441-9397 กด 0
นายกเทศมนตรี 0-4441-9795,0-4441-9397 ต่อ 222
รองนายกเทศมนตรีคนที่ 1 0-4441-9795,0-4441-9397 ต่อ 124
รองนายกเทศมนตรีคนที่ 2 0-4441-9795,0-4441-9397 ต่อ 125
ประธานสภาเทศบาล 0-4441-9795,0-4441-9397 ต่อ 128
ปลัดเทศบาล 0-4441-9795,0-4441-9397 ต่อ 112
รองปลัดเทศบาล 0-4441-9795,0-4441-9397 ต่อ 116
หัวหน้าสํานักปลัด 0-4441-9795,0-4441-9397 ต่อ 127
สํานักปลัด 0-4441-9795,0-4441-9397 ต่อ 111
กองคลัง 0-4441-9795,0-4441-9397 ต่อ 117
กองคลัง (ฝ่ายพัฒนารายได้) 0-4441-9795,0-4441-9397 ต่อ 114
กองช่าง 0-4441-9795,0-4441-9397 ต่อ 122
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (สายตรง) 0-4441-9007
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (ภายใน) 0-4441-9795,0-4441-9397 ต่อ 120
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ (สายตรง) 0-4441-9930
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ (ภายใน) 0-4441-9795,0-4441-9397 ต่อ 123
กองการศึกษา 0-4441-9795,0-4441-9397 ต่อ 118
กองสวัสดิการสังคม (สายตรง) 0-4441-9185
กองสวัสดิการสังคม (ภายใน) 0-4441-9795,0-4441-9397 ต่อ 115
ห้องวิทยุ/เวร 0-4441-9795,0-4441-9397 ต่อ 121
ห้องรับรองชั้น 3 0-4441-9795,0-4441-9397 ต่อ 129
ห้องประชุมชั้น 2 0-4441-9795,0-4441-9397 ต่อ 126
เทศบาลตำบลสูงเนิน