Select Page

พนักงานเทศบาล

กองช่าง

นายจรูญ ตังอำนวย

ผู้อำนวยการกองช่าง

(นักบริหารงานช่าง ระดับกลาง)

โทร. 044-419795 หรือ 044-419397 ต่อ 122

นายเทอดศักดิ์ มวมขุนทด

หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

(นักบริหารงานช่าง ระดับต้น)

โทร. 044-419795 หรือ 044-419397 ต่อ 122

ว่าง

หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

(นักบริหารงานช่าง ระดับต้น)

โทร. 044-419795 หรือ 044-419397 ต่อ 122

ว่าง

วิศวกรโยธา (ปก/ชก)

ว่าง

นายช่างผังเมือง (ปง/ชง)

ว่าง

ว่าง

นายช่างโยธา (ปง/ชง)

ว่าง

นายช่างไฟฟ้า (ปง/ชง)

ว่าง

เทศบาลตำบลสูงเนิน