เลือกหน้า

ประชาสัมพันธ์แบบสำรวจปัญหาความต้องการของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) ทบทวนครั้งที่ 1/2566 (เพิ่มเติมครั้งที่ 1/2567)

ประชาสัมพันธ์ ขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนภายในเขตเทศบาลตำบลสูงเนิน ทำแบบสำรวจปัญหาความต้องการของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ทบทวนครั้งที่ 1/2566 (เพิ่มเติมครั้งที่...

ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลสูงเนิน ครั้ง 1/2567 เพื่อพิจารณาอนุมัติแผนการเงินและแผนสุขภาพชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2567 ณ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานเทศบาลตำบลสูงเนิน

ประชุม สปสช
เทศบาลตำบลสูงเนิน