Select Page

พนักงานเทศบาล

กองสวัสดิการสังคม

นางบุษบา โชติจันทึก

ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

(นักบริหารงานสวัสดิการสังคม ระดับกลาง)

โทร. 044-419185 (สายตรง) หรือ 044-419795 ,

044-419397 ต่อ 115

นายจักรพันธ์ มาดีประเสริฐ

หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน

(นักบริหารงานสวัสดิการสังคม ระดับต้น)

โทร. 044-419185 (สายตรง) หรือ 044-419795 ,

044-419397 ต่อ 115

ว่าง

หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมสวัสดิการสังคม
(นักบริหารงานสวัสดิการสังคม ระดับต้น)

โทร. 044-419185 (สายตรง) หรือ 044-419795 ,

044-419397 ต่อ 115

นายจิรายุทธ สวัสดิ์กลาง

นักพัฒนาชุมขน ชำนาญการ

ว่าง

เจ้าพนักงานการเกษตร ปง/ชง

ว่าง

เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน (ปง/ชง)

ว่าง

นักสังคมสงเคราะห์ ปก/ชก

นางสมพงษ์ กัลยา

เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน (ลูกจ้าง)
เทศบาลตำบลสูงเนิน