เลือกหน้า

พนักงานเทศบาล

กองสวัสดิการสังคม

ว่าง

ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
(นักบริหารงานสวัสดิการสังคม ระดับกลาง)
โทร. 044-419185 (สายตรง) หรือ 044-419795 , 044-419397 ต่อ 115

นายจักรพันธ์ มาดีประเสริฐ

หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน
(นักบริหารงานสวัสดิการสังคม ระดับต้น)
โทร. 044-419185 (สายตรง) หรือ 044-419795 ,044-419397 ต่อ 115

นางทัศน์ภัณ สีวิจี๋

หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมสวัสดิการสังคม
(นักบริหารงานสวัสดิการสังคม ระดับต้น)
โทร. 044-419185 (สายตรง) หรือ 044-419795 ,044-419397 ต่อ 115

นายจิรายุทธ สวัสดิ์กลาง

นักพัฒนาชุมชน ชำนาญการ

ว่าง

เจ้าพนักงานการเกษตร ปง/ชง

ว่าง

เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน (ปง/ชง)

ว่าง

นักสังคมสงเคราะห์ ปก/ชก

นางสมพงษ์ กัลยา

เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
(ลูกจ้างประจำ)
เทศบาลตำบลสูงเนิน