Select Page

พนักงานเทศบาล

กองการศึกษา

นางสาวนริศา  จันทร์รองศรี

รองปลัดเทศบาลตำบลสูงเนิน

รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษา

(นักบริหารงานศึกษา ระดับต้น)

โทร. 044-419795 หรือ 044-419397 ต่อ 116

ว่าง

หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการศึกษา

(นักบริหารงานศึกษา ระดับต้น)

โทร. 044-419795 หรือ 044-419397 ต่อ 118

ว่าง

หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม

(นักบริหารงานศึกษา ระดับต้น)

โทร. 044-419795 หรือ 044-419397 ต่อ 118

นายวรเกียรติ จำปาโพธิ์

นักวิชาการศึกษา(ปก/ชก)

ว่าง

ครู ค.ศ.1

นางสาวภัทรวรรณ ทิมสูงเนิน

ครู ค.ศ.1

ว่าง

นักสันทนาการ (ปก/ชก)

นายวัตรจิระ ยศสูงเนิน

เจ้าพนักงานศูนย์เยาวชน (ปง/ชง)
เทศบาลตำบลสูงเนิน