Select Page

พนักงานเทศบาล

กองการศึกษา

ผู้อำนวยการกองการศึกษา

(นักบริหารงานศึกษา ระดับต้น)

โทร. 0-4441-9795 ต่อ 118

ว่าง

หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการศึกษา 

(นักบริหารงานศึกษา ระดับต้น)

โทร. 0-4441-9795 ต่อ 118

ว่าง

หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการศึกษา และวัฒนธรรม 

(นักบริหารงานศึกษา ระดับต้น)

โทร. 0-4441-9795 ต่อ 118

นายวรเกียรติ จำปาโพธิ์

นักวิชาการศึกษา(ปก/ชก)

นางนวลศรี ก้อนศีรษะ

ครู ค.ศ.1

นางสาวภัทรวรรณ ทิมสูงเนิน

ครู ค.ศ.1

ว่าง

นักสันทนาการ (ปก/ชก)

นายวัตรจิระ ยศสูงเนิน

เจ้าพนักงานศูนย์เยาวชน (ปง/ชง)
เทศบาลตำบลสูงเนิน