เลือกหน้า

พนักงานเทศบาล

กองการศึกษา

นางนัฎชมน ปัญญา

รองปลัดเทศบาล  รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น)
โทร. 044-419795 หรือ 044-419397 ต่อ 118 (สายตรง)

ว่าง

หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา
(นักบริหารงานศึกษา ระดับต้น)
โทร. 044-419795 หรือ 044-419397 ต่อ 118 (สายตรง)

ว่าง

หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
(นักบริหารงานศึกษา ระดับต้น)
โทร. 044-419795 หรือ 044-419397 ต่อ 118 (สายตรง)

นายวรเกียรติ จำปาโพธิ์

นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ

นางสาวภัทรวรรณ ทิมสูงเนิน

ครู ค.ศ.1

ว่าง

ว่าง

นักสันทนาการ (ปก/ชก)

นายวัตรจิระ ยศสูงเนิน

เจ้าพนักงานศูนย์เยาวชน  ชำนาญงาน
เทศบาลตำบลสูงเนิน