เลือกหน้า

พนักงานเทศบาล

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

นางวิรัตน์ ร่วมกระโทก

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
(นักบริหารงานสาธารณสุข  ระดับกลาง)
โทร. 044-419077 (สายตรง) หรือ 044-419795 ,044-419397 ต่อ 120

ว่าง

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข
(นักบริหารงานสาธารณสุข  ระดับต้น)
โทร. 044-419007 (สายตรง) หรือ 044-419795 ,044-419397 ต่อ 120

ว่าง

หัวหน้าฝ่ายบริการงานสาธารณสุข
(นักบริหารงานสาธารณสุข ระดับต้น)
โทร. 044-419007 (สายตรง) หรือ 044-419795 ,044-419397 ต่อ 120

นางสาวอรุณโรจน์ รุ่งเรือง

พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ

พ.จ.อ.มนตรี แดงสูงเนิน

เจ้าพนักงานสาธารณสุข ชำนาญงาน

นางสาวเอื้อมอุรา บุญมี

เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน

ว่าที่ร้อยตรีหญิงอิงฟ้า ชูแหวน

นักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติการ

ว่าง

ว่าง

ว่าง

ว่าง

เทศบาลตำบลสูงเนิน