Select Page

พนักงานเทศบาล

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

นางวิรัตน์ ร่วมกระโทก

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข (นักบริหารงานสาธารณสุข) ระดับกลาง

โทร. 044-419007 (สายตรง) หรือ 044-419795 ,

044-419397 ต่อ 120

ว่าง

หัวหน้าฝ่ายบริการงานสาธารณสุข (นักบริหารงานสาธารณสุขฯ) ระดับต้น

โทร. 044-419007 (สายตรง) หรือ 044-419795 ,

044-419397 ต่อ 120

ว่าง

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข (นักบริหารงานสาธารณสุข) ระดับต้น

โทร. 044-419007 (สายตรง) หรือ 044-419795 ,

044-419397 ต่อ 120

นางสาวอรุณโรจน์ รุ่งเรือง

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

พ.จ.อ.มนตรี แดงสูงเนิน

เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน

นางสาวเอื้อมอุรา บุญมี

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ว่าง

ว่าง

ว่าง

ว่าง

ว่าง

เทศบาลตำบลสูงเนิน