Select Page

พนักงานเทศบาล

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

นางวิรัตน์ ร่วมกระโทก

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข (นักบริหารงานสาธารณสุข) ระดับกลาง

โทร. 0-4441-9795 ต่อ 120

ว่าง

หัวหน้าฝ่ายบริการงานสาธารณสุข (นักบริหารงานสาธารณสุขฯ) ระดับต้น

ว่าง

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข (นักบริหารงานสาธารณสุข) ระดับต้น

นางสาวอรุณโรจน์ รุ่งเรือง

พยาบาลวิชาชีพ

พ.จ.อ.มนตรี แดงสูงเนิน

เจ้าพนักงานสาธารณสุข

นางสาวเอื้อมอุรา บุญมี

เจ้าพนักงานธุรการ ปง/ชง

ว่าง

ว่าง

ว่าง

ว่าง

ว่าง

เทศบาลตำบลสูงเนิน