เลือกหน้า

ข้อมูลพื้นฐานของเทศบาล

สภาพทั่วไป

ด้านกายภาพ
1.  ที่ตั้งของตำบล
อำเภอสูงเนินเดิมขึ้นอยู่กับอำเภอสันเทียะ  (อำเภอโนนไทย)  ต่อมาในสมัยรัชกาลที่  5 ได้สร้าง  ทางรถไฟสายกรุงเทพฯ – นครราชสีมา พ.ศ.  2442 ทางรถไฟตัดผ่านเข้าหมู่บ้านสองโนน (อำเภอสูงเนินในปัจจุบัน)  ทำให้การติดต่อกับจังหวัดสะดวกกว่าติดต่อกับอำเภอโนนไทย ยิ่งกว่านั้น ประชาชนต่างก็อพยพเข้ามาทำมาหากิน  และตั้งถิ่นฐานบ้านเรือนในหมู่บ้านสองโนนจำนวนมาก เพื่อสะดวกในการดูแลทุกข์สุขของราษฏร ทางราชการจึงยกฐานะขึ้นเป็นอำเภอ โดยย้ายอำเภอสูงเนิน (ซึ่งตั้งอยู่ที่บ้านสันเทียะ) มาตั้งที่บ้านสองโนนประมาณกลางปี  พ.ศ.  2447  บ้านสองโนน  จึงเปลี่ยนชื่อเป็น “บ้านสูงเนิน”  จนถึงปัจจุบันต่อมาในปี พ.ศ. 2449 จึงได้จัดตั้งเป็นสุขาภิบาลสูงเนิน
ต่อมาได้มีพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะของสุขาภิบาลเป็นเทศบาล  พ.ศ. 2542 และได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา  เล่มที่  116  ตอน  9 ก วันที่  24  กุมภาพันธ์  2542 โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่  25  พฤษภาคม   2542 เป็นต้นไป
เทศบาลตำบลสูงเนิน  ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของจังหวัดนครราชสีมา  ห่างจากจังหวัดนครราชสีมาประมาณ  37   กิโลเมตร  และห่างจากกรุงเทพฯโดยทางรถยนต์ตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  2  ถนนมิตรภาพ  ประมาณ  224  กิโลเมตร  และโดยทางรถไฟ  231  กิโลเมตร มีพื้นที่  12.38  ตารางกิโลเมตร ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย (7.23 ตารางกิโลเมตรจากการวัดพื้นที่จริงของสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครราชสีมา)  ประกอบด้วย  6  หมู่บ้าน  คือ  หมู่ที่  1,3,4,8,10  และ  หมู่ที่  11  จำนวน  14  ชุมชน
เทศบาลตำบลสูงเนิน  มีอาณาเขตติดต่อดังนี้

– ทิศเหนือ ติดต่อกับ องค์การบริหารส่วนตำบลเสมา

– ทิศใต้ ติดต่อกับ องค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนิน

– ทิศตะวันออก ติดต่อกับ องค์การบริหารส่วนตำบลโคราช

– ทิศตะวันตก ติดต่อกับ องค์การบริหารส่วนตำบลมะเกลือเก่า

2. ลักษณะภูมิประเทศ
เทศบาลตำบลสูงเนิน  สภาพพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบ-เรียบราบและที่ราบลูกคลื่นลอนลาดเล็กน้อย

3. ลักษณะภูมิอากาศ
สภาพอากาศตลอดทั้งปี มีลักษณะภูมิอากาศแบ่งเป็น 3 ฤดู คือ ฤดูร้อนเริ่มตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ ถึงเดือนเมษายนของทุกปี ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคมถึงเดือนตุลาคมของทุกปี ฤดูหนาวเริ่มตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนถึงเดือนมกราคมของทุกปี ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ย 4.8 มิลิเมตรต่อปี อุณหภูมิเฉลี่ยประมาณ 35 องศาเซลเซียส

4.  ลักษณะของดิน
สภาพดินเป็นดินร่วนปนทรายไม่สามารถกักเก็บน้ำไว้ได้ในระยะเวลานาน  ความอุดมสมบูรณ์ปานกลาง

5. ลักษณะของแหล่งน้ำ
มีแม่น้ำลำตะคลองไหลผ่านชุมชน

6.  ลักษณะของไม้และป่าไม้
ในเขตเทศบาลตำบลสูงเนินไม่มีพื้นที่ป่าไม้

สภาพทางสังคม

Z

1. การศึกษา

1.  โรงเรียนระดับประถมศึกษาสังกัดสำนักงานการประถมศึกษาแห่งชาติ จำนวน 3 แห่ง ได้แก่
–  โรงเรียนอนุบาลประชารัฐสามัคคี บุคลากร  41  คน  จำนวนนักเรียน  902  คน
–  โรงเรียนระดมวิทยานุสรณ์  บุคลากร 26  คน  จำนวนนักเรียน  493  คน 
–  โรงเรียนแหลมทองวิทยานุสรณ์ บุคลากร  6 คน จำนวนนักเรียน  70  คน
2.  โรงเรียนระดับมัธยมศึกษาสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา จำนวน  1 แห่ง ได้แก่  โรงเรียนสูงเนิน  บุคลากร  115  คน  จำนวนนักเรียน  1,701  คน
3.  ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอสูงเนิน จำนวน   1  แห่ง  บุคลากร 24 คน จำนวนนักเรียน 791 คน
4.  โรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน จำนวน 2 แห่ง ได้แก่
–  โรงเรียนอนุบาลจุรีพันธ์  บุคลากร  93  คน  จำนวนนักเรียน  1,351   คน
–  โรงเรียนอนุบาลอัจฉรา  บุคลากร  26  คน  จำนวนนักเรียน  419  คน

Z

2. สาธารณสุข

ในเขตเทศบาลตำบลสูงเนินมี โรงพยาบาลสูงเนิน  สังกัดกระทรวงสาธารณสุข  จำนวน 1  แห่ง  จำนวนเตียงคนไข้  มีจำนวน  90  เตียง มีคลินิกเอกชน  จำนวน 6 แห่ง สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ จำนวน    1 แห่ง  มีอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)  จำนวน  180 คน สามารถให้บริการได้อย่างทั่วถึง ถ้ามีอาการหนักจะส่งเข้ารับการรักษาต่อที่โรงพยาบาลสูงเนินและโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาตามลำดับ

Z

3. อาชญากรรม

ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ด้านการป้องกันในพื้นที่เทศบาลตำบลสูงเนินมีการจัดระบบการรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในด้านต่างๆ มีสถานีตำรวจภูธรอำเภอสูงเนิน 1 แห่ง อาชญากรรมมีจำนวนไม่มาก ส่วนใหญ่เป็นคดีเกี่ยวกับอุบัติเหตุ

Z

4. ยาเสพติด

ในรอบปีที่ผ่านมา เทศบาลตำบลสูงเนินมีการดำเนินกิจกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ดังนี้
1. ผู้ดำเนินการในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด คือ ชุมชน เทศบาล อำเภอ
2. กิจกรรมที่ดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ได้แก่
–  การฝึกอบรมให้ประชาชน เยาวชนมีความรู้ความเข้าใจถึงอันตรายของยาเสพติด
–  รณรงค์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติดทางแผ่นพับประชาสัมพันธ์ ทางเว็ปไซด์
เดินรณรงค์ เป็นต้น
–  สนับสนุนให้มีการส่งผู้ติดยาเสพติดเข้าบำบัดรักษา
–  สนับสนุนงบประมาณให้กับสาธารณสุขดำเนินการบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด
–  ฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดในชุมชน
–  จัดกิจกรรมส่งเสริมกีฬาต้านยาเสพติด
–  จัดประชาคมเพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
–  จัดตั้งคณะทำงานศูนย์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
–  จัดตั้งอาสาสมัครในชุมชนเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
–  ส่งเสริมอาชีพสำหรับประชาชนในชุมชน
3.  ในเขตเทศบาลตำบลสูงเนินได้ประกาศเป็นเทศบาลปลอดยาเสพติดแล้ว

 

Z

5. การสังคมสงเคราะห์

 เทศบาลตำบลสูงเนิน มีการให้คำแนะนำช่วยเหลือดูแลประชาชนตั้งแต่เกิดจนกระทั่งเสียชีวิต โดยดำเนินโครงการที่สำคัญ ได้แก่
– โครงการต้อนรับสมาชิกใหม่เยี่ยมเด็กแรกเกิด เพื่อให้คำแนะนำการเลี้ยงเด็กแรกเกิด ผลจากการดำเนินโครงการทำให้พบปัญหาที่เกิดขึ้นกับเด็กแรกเกิด เช่น ปากแหว่งเพดานโหว่ เป็นต้น ซึ่งเทศบาลฯสามารถส่งตัวไปรักษาได้ทันเวลา
– โครงการบ้านกลางผู้สูงอายุ สำหรับดูแลผู้สูงอายุที่ไม่มีคนดูแล

สภาพทางเศรษฐกิจ

ระบบเศรษฐกิจ
1.  การเกษตร
ในเขตเทศบาลตำบลสูงเนิน มีพื้นที่ทำการเกษตรเพียงเล็กน้อยตามแนวที่เป็นเขตติดต่อเขตองค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนิน มะเกลือเก่า

2.  การประมง
ไม่มีพื้นที่ประมง

3.  การปศุสัตว์
ไม่มีพื้นที่ปศุสัตว์

4.  การบริการ
ลักษณะการประกอบกิจการบริการในเขตเทศบาล ได้แก่
1.  โรงแรม (ขนาดไม่เกิน  60 ห้องพัก) มี 5 แห่ง
2.  ตลาด มี 2 แห่ง
3.  สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง มี 6 แห่ง

ข้อมูลประชากร

ประชากรในเขตเทศบาลตำบลสูงเนิน มีจำนวนประชากรทั้งสิ้น 9,881 คน แยกเป็น ชาย 4,643 คน หญิง 5,238 คน จำนวนครัวเรือน 6,286 ครัวเรือน (ข้อมูล ณ เดือนธันวาคม 2563 ที่มา : งานทะเบียนราษฎร์เทศบาลตำบลสูงเนิน)

โครงสร้างพื้นฐาน

ระบบบริการพื้นฐาน

 

1 การคมนาคมขนส่ง

ทางบก เทศบาลตำบลสูงเนินมีเส้นทางคมนาคมสายหลักที่สำคัญคือ

1. ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2 (ถนนมิตรภาพ) เป็นเส้นทางหลักในการติดต่อกับจังหวัดและอำเภอต่างๆ

– ระยะทางจากกรุงเทพฯ – สูงเนิน 224 กิโลเมตร

– ระยะทางจากสูงเนิน – นครราชสีมา 37 กิโลเมตร

2. ทางหลวงจังหวัดหมายเลข 2161 (ถนนมิตรสัมพันธ์) เชื่อมระหว่างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2 (ถนนมิตรภาพ) กับถนนสายอื่นๆ ในเขตเทศบาล

ถนนสายยุทธศาสตร์ (เดิมคือแนวถนนมิตรภาพ) แต่ราษฎรไม่ค่อยนิยมใช้ขณะนี้ทางราชการดำเนินการปรับปรุงให้ใช้ประโยชน์ได้ดังเดิมแล้ว โดยเชื่อมระหว่างตำบลมะเกลือใหม่ ตำบลมะเกลือเก่า ตำบลสูงเนิน และตำบลกุดจิก
ทางรถไฟ มีทางรถไฟสายตะวันออกเฉียงเหนือ 2 เส้นทาง คือ กรุงเทพมหานคร – อุบลราชธานีและสายกรุงเทพมหานคร – หนองคาย โดยมีสถานีจอดที่สถานีรถไฟสูงเนินซึ่งมีอายุร้อยกว่าปี สร้างมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 5 และยังมีสภาพดีสวยงามเป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวของอำเภอสูงเนินระยะทางจากกรุงเทพมหานคร-สูงเนิน 224 กิโลเมตร และระยะทางจากสูงเนิน-นครราชสีมา 37 กิโลเมตร

โครงข่ายถนนภายในเขตเทศบาลตำบลสูงเนิน

การจราจรในเขตเทศบาลตำบลสูงเนิน ถนนสายหลักในการสัญจรไปมาเทศบาลใช้ระบบ ONE WAY ทำให้ไม่มีปัญหาด้านการจราจรติดขัด แต่จะมีปัญหาบ้างเป็นบางจุด เรื่องการจอดรถไม่เป็นระเบียบเรียบร้อย การจราจรส่วนใหญ่ใช้ถนนสายหลัก คือ ถนนมิตรสัมพันธ์

สภาพถนนในเขตเทศบาล ปัจจุบันอยู่ในสภาพดี ซึ่งถนนที่อยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาล ทั้งหมด 173 สาย ระยะทางรวม 79.596 กิโลเมตร ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 162 สาย ระยะทางรวม 71.901 กิโลเมตร ถนนลาดยาง 8 สาย ระยะทางรวม 6.565 กิโลเมตร ถนนลูกรัง 3 สาย ระยะทางรวม 1.13 กิโลเมตร

ด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ

เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ)

1.  ข้อมูลพื้นฐานของชุมชน

เทศบาลตำบลสูงเนิน มีชุมชนจำนวน  14  ชุมชน ดังนี้

1.  ชุมชนเบญจมิตร มีพื้นที่  740  ไร่ ประชากร   904 คน  แยกเป็นชาย  417  คน  หญิง  487  คน  513  ครัวเรือน

2.  ชุมชนบูรพาสามัคคี มีพื้นที่ 360 ไร่ ประชากร 1,537  คน แยกเป็นชาย 746  คน หญิง 791  คน  376  ครัวเรือน

3.  ชุมชนแสงไทยพัฒนา – ประปาพัฒนา มีพื้นที่ 1,559.5 ไร่ ประชากร  880  คน แยกเป็นชาย  392  คน หญิง  488  คน  799  ครัวเรือน

4.  ชุมชนสว่างแสงธรรม มีพื้นที่  664.75 ไร่ ประชากร 515  คน แยกเป็นชาย  225  คน หญิง  290  คน  133  ครัวเรือน

5.  ชุมชนบ้านเหล่าพัฒนา    มีพื้นที่ 551 ไร่ ประชากร 477  คน แยกเป็นชาย  255  คน หญิง  222  คน  257  ครัวเรือน

6.  ชุมชนสุขาวดี มีพื้นที่ 716.78 ไร่ ประชากร 549  คน แยกเป็นชาย  259  คน หญิง  290  คน  315  ครัวเรือน

7.  ชุมชนตะคองหลงสวนสวรรค์ มีพื้นที่ 473.25 ไร่ ประชากร 550  คน แยกเป็นชาย  262  คน หญิง  288  คน  232  ครัวเรือน

8.  ชุมชนกลางบ้านพัฒนา มีพื้นที่ 109 ไร่ ประชากร 543  คน แยกเป็นชาย  246  คน หญิง  297  คน  215  ครัวเรือน

9.  ชุมชนประตูน้ำรุ่งเรือง มีพื้นที่ 82 ไร่ ประชากร 801  คน แยกเป็นชาย  373  คน หญิง  791  คน  428  ครัวเรือน

10.ชุมชนบ้านหันสามัคคี มีพื้นที่ 297.25 ไร่ ประชากร 667  คน แยกเป็นชาย  317  คน หญิง  350  คน  279  ครัวเรือน

11.ชุมชนญาติเจริญ กม.2    มีพื้นที่ 730.75 ไร่ ประชากร 815  คน แยกเป็นชาย  369  คน หญิง  446  คน  612  ครัวเรือน

12. ชุมชนมิตรภาพร่วมใจ มีพื้นที่ 560 ไร่ ประชากร  667  คน แยกเป็นชาย  325  คน หญิง  342  คน  414  ครัวเรือน

13.ชุมชนเสริมสุขพัฒนา มีพื้นที่ 312  ไร่ ประชากร 555  คน แยกเป็นชาย  263  คน หญิง  292  คน  354  ครัวเรือน

14. ชุมชนโนนค่า – ออมสินสามัคคี มีพื้นที่ 490 ไร่ ประชากร  801  คน แยกเป็นชาย  373  คน หญิง  428  คน  414  ครัวเรือน

2.  ข้อมูลด้านการเกษตร
– ทำนา จำนวน 25 ครัวเรือน (ชุมชนสว่างแสงธรรม,ชุมชนตะคองหลงสวนสวรรค์,ชุมชนบ้านเหล่าพัฒนา,ชุมชนโนนค่า-ออมสินสามัคคี)
– ทำไร่ข้าวโพด มันสำปะหลัง จำนวน 23 ครัวเรือน (ชุมชนแสงไทย-ประปาพัฒนา,ชุมชนญาติเจริญ กม.๒)

3.  ข้อมูลด้านแหล่งน้ำการเกษตร

ความเพียงพอของน้ำการเกษตรจากปริมาณน้ำฝนและจากลำตะคลองเพียงพอและทั่วถึง

4.  ข้อมูลด้านแหล่งน้ำกิน น้ำใช้ (หรือน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค)

มีระบบน้ำประปาและแหล่งน้ำธรรมชาติที่เพียงพอและทั่วถึง

ด้านการเมือง-การบริหาร

1.  การเลือกตั้ง
การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลตำบลสูงเนิน แบ่งเขตการเลือกตั้งออกเป็น 2 เขต ในแต่ละเขตจะมีสมาชิกสภาเทศบาล 6 คน

เทศบาลตำบลสูงเนิน มีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาล เมื่อวันที่ 28  มีนาคม 2564 ผู้มีสิทธิเลือกตั้งนายกเทศมนตรี/สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสูงเนิน จำนวน 7,811 คน ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งนายกเทศมนตรี/สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสูงเนิน จำนวน 5,603 คน คิดเป็นร้อยละ 71.73 

2. เขตการปกครอง
ครอบคลุมพื้นที่ 14 ชุมชน ได้แก่

1.  ชุมชนเบญจมิตร            
2.  ชุมชนบูรพาสามัคคี
3.  ชุมชนแสงไทยพัฒนา            
4.  ชุมชนสว่างแสงธรรม
5.  ชุมชนบ้านเหล่าพัฒนา            
6.  ชุมชนสุขาวดี
7.  ชุมชนตะคองหลงสวนสวรรค์        
8.  ชุมชนกลางบ้านพัฒนา
9.  ชุมชนประตูน้ำรุ่งเรือง            
10.ชุมชนบ้านหันสามัคคี
11.ชุมชนญาติเจริญ กม.2            
12. ชุมชนมิตรภาพร่วมใจ
13.ชุมชนเสริมสุขพัฒนา            
14. ชุมชนโนนค่า – ออมสินสามัคคี

6 หมู่บ้าน ได้แก่

หมู่ที่  1  บ้านสูงเนิน        
หมู่ที่  3  บ้านตะคองหลง
หมู่ที่  4  บ้านเหล่าโนนค่า        
หมู่ที่  8  บ้านสุขาวดี
หมู่ที่  10 บ้านญาติเจริญ        
หมูที่  11 บ้านสูงเนิน

โรงเรียนในเขตตำบล

สังกัด สพฐ.

1. โรงเรียนอนุบาลประชารัฐสามัคคี (ระดับประถมศึกษา) จำนวนบุคลากร 41 คน จำนวนนักเรียน 902 คน

2. โรงเรียนระดมวิทยานุสรณ์ (ระดับประถมศึกษา) จำนวนบุคลากร 26 คน จำนวนนักเรียน 493 คน

3. โรงเรียนแหลมทองวิทยานุสรณ์ (ระดับประถมศึกษา) จำนวนบุคลากร 6 คน จำนวนนักเรียน 70 คน

สังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

1. โรงเรียนสูงเนิน (ระดับมัธยมศึกษา) จำนวนบุคลากร 115 คน จำนวนนักเรียน 1,701 คน

สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน

1. โรงเรียนอนุบาลจุรีพันธ์ (ระดับอนุบาลถึงประถมศึกษา) จำนวนบุคลากร 93 คน จำนวนนักเรียน 1,351 คน

2. โรงเรียนอนุบาลอัจฉรา (ระดับอนุบาลถึงประถมศึกษา) จำนวนบุคลากร 26 คน จำนวนนักเรียน 419 คน

สังกัด เทศบาลตำบลสูงเนิน

1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสูงเนิน จำนวนบุคลากร 3 คน จำนวนนักเรียน 33 คน

สังกัด สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

1. ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศักษาตามอัธยาศัยอำเภอสูงเนิน จำนวนบุคลากร 24 คน จำนวนนักเรียน 791 คน

วัดในเขตเทศบาล

1. วัดใหม่อัมพร

2. วัดตะคองหลง

3. วัดญาณโศภิตวนาราม

4. วัดใหญ่สูงเนิน

โรงงานในเขตเทศบาล

ลักษณะการประกอบอุตสาหกรรมในเขต เทศบาล เป็นอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ อุตสาหกรรมขนาดย่อมในครัวเรือน ซึ่งอุตสาหกรรมที่ประกอบการอยู่ในเขตเทศบาล ได้แก่

1. โรงสีข้าว มี 2 แห่ง

2. โรงเลื่อย มี 1 แห่ง

3. โรงทอกระสอบ มี 1 แห่ง

4. โรงงานผลิตพลาสติก มี 1 แห่ง

5. โรงชำแหละเนื้อไก่ มี 1 แห่ง

6. โรงงานผลิตรองเท้า มี 1 แห่ง

7. โรงงานผลิตไส้กรอก อ 1 แห่ง

8. โรงงานผลิตแปรรูปไม้ มี 4 แห่ง

9. โรงงานอิเล็คทรอนิกค มี 1 แห่ง

เทศบาลตำบลสูงเนิน