เลือกหน้า

พนักงานเทศบาล

กองคลัง

นางกุลภัส กกสันเทียะ

ผู้อำนวยการกองคลัง
(นักบริหารงานการคลัง ระดับกลาง)
โทร. 0-44-419795 หรือ 044-419397 ต่อ 117 (สายตรง)

ว่าง

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง
(นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น)
โทร. 0-44-419795 หรือ 044-419397 ต่อ 117 (สายตรง)

ว่าง

หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้
(นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น)
โทร. 0-44-419795 หรือ 044-419397 ต่อ 117 (สายตรง)

นางสาววันวิสาข์ นิ้มสูงเนิน

นักวิชาการเงินและบัญชี
ชำาญการ

นางปวีณา กินสูงเนิน

นักวิชาการพัสดุ ชำนาญการ

ว่าง

นักวิชาการคลัง ปก/ชก

ว่าง

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ปง/ชง

นางสาวศิรดา โกเศยโยธิน

นักวิชาการจัดเก็บรายได้
ชำนาญการ

ว่าง

เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ปง/ชง

เทศบาลตำบลสูงเนิน