Select Page

พนักงานเทศบาล

กองคลัง

นางกุลภัส กกสันเทียะ

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นักบริหารงานการคลัง ระดับกลาง)

โทร. 0-44-419795 หรือ 044-419397 ต่อ 117

ว่าง

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

(นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น)

โทร. 044-419795 หรือ 044-419397 ต่อ 117

ว่าง

หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้

(นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น)

โทร. 044-419795 หรือ 044-419397 ต่อ 117

นางปวีณา กินสูงเนิน

นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

ว่าง

นักวิชาการคลัง ปก/ชก

ว่าง

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ปง/ชง

นางสาววันวิสาข์ นิ้มสูงเนิน

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

โทร. 044-419795 , 044-419397 ต่อ 114

นางสาวศิรดา โกเศยโยธิน

นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ

โทร. 044-419795 , 044-419397 ต่อ 114

ว่าง

เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ปง/ชง

เทศบาลตำบลสูงเนิน