เลือกหน้า

สมาชิกสภาเทศบาล

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสูงเนิน

นายพิชิต โล้วตั้งกิจเจริญ

ประธานสภาเทศบาลตําบลสูงเนิน

นายสิทธินันท์ ภูลายศรี

รองประธานสภาเทศบาลตําบลสูงเนิน

นายประกอบ สวัสดิ์

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสูงเนิน

นายอิสระยศ ภิญโญ

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสูงเนิน

นายพรชัย ปฐมรัตน์

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสูงเนิน

นางภัทรานิษฐ์ ลับสูงเนิน

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสูงเนิน

นายคณพศ ศิริศรีอัจฉราพร

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสูงเนิน

นางรัตนา ไชยรัตน์

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสูงเนิน

นายพีระยุทธ สาครวรรณศักดิ์

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสูงเนิน

นางสาวสมบุญ เวชวัฒน์

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสูงเนิน

นายอนุสัก สายพวรรณ์

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสูงเนิน

นายฉัตรา พจนานุวัตร

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสูงเนิน

เทศบาลตำบลสูงเนิน