เลือกหน้า

คณะผู้บริหาร

ผู้บริหารฝ่ายข้าราชการการเมือง

นายณัฐกาล สุวรรณ

นายกเทศมนตรีตําบลสูงเนิน

โทร. 083-7822391 (สายตรง)

นางสาวอัจฉราพร สุวรรณ

รองนายกเทศมนตรีตําบลสูงเนิน

โทร. 089-6303016 (สายตรง)

นายภุชพงศ์ ทองพันภิญโญ

รองนายกเทศมนตรีตําบลสูงเนิน

โทร.  0928953349 (สายตรง)

นายวัฒนะ นวลอนันต์

เลขานุการนายกเทศมนตรีตําบลสูงเนิน

โทร.092-3876904 (สายตรง)

นางศรัญญา ศรีนารอด

ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตําบลสูงเนิน

โทร. 093-1979692 (สายตรง)

ผู้บริหารฝ่ายข้าราชการประจํา

ว่าที่ร้อยโทภูมินันท์ พรชีวโชติ

ปลัดเทศบาล

(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง)

โทร. 099-8935251 (สายตรง)

นายจักรกฤษณ์ หลักหนองบัว

รองปลัดเทศบาลตําบลสูงเนิน

(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น)

โทร. 065 1094519 (สายตรง)

นายจักรกฤษณ์ หลักหนองบัว

รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน

 ผู้อํานวยการกองการศึกษา

โทร. 065-1094519 (สายตรง)

นางบุษบา โชติจันทึก

ผู้อํานวยการกองสวัสดิการสังคม

โทร. 081-4485830 (สายตรง)

นางบังอร กระจ่างโพธิ์

หัวหน้าสํานักปลัด

โทร. 081-9671856 (สายตรง)

นางนิภาพร คร้ามวงษ์

ผู้อํานวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

โทร. 098-5387898 (สายตรง)

นายชโลธร เฉยสะอาด

ผู้อํานวยการกองช่าง

โทร. 083-3785620 (สายตรง)

 

นางกุลภัส กกสันเทียะ

ผู้อำนวยการกองคลัง

โทร. 093-6325878 (สายตรง)

นางวิรัตน์ ร่วมกระโทก

ผู้อํานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

โทร. 089-7185893 (สายตรง)

 

เทศบาลตำบลสูงเนิน