เลือกหน้า

คณะผู้บริหาร

คณะผู้บริหาร

นายณัฐกาล สุวรรณ

นายกเทศมนตรีตำบลสูงเนิน

เบอร์โทร 063-7822391

นางสาวอัจฉราพร  สุวรรณ

รองนายกเทศมนตรีตำบลสูงเนิน

เบอร์โทรศัพท์ 089-6303016

นายภุชพงศ์  ทองพันภิญโญ

รองนายกเทศมนตรีตำบลสูงเนิน

เบอร์โทรศัพท์ 092-8953349

นายวัฒนะ  นวลอนันต์

เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลสูงเนิน

เบอร์โทรศัพท์  081-9769298

นายเกียรติศักดิ์  สามประทีป

ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลสูงเนิน

เบอร์โทรศัพท์ 063-9547828

เทศบาลตำบลสูงเนิน