Select Page

พนักงานเทศบาล

สำนักปลัด

ว่าที่ร้อยโทภูมินันท์ พรชีวโชติ

ปลัดเทศบาลตำบลสูงเนิน (นักบริหารงานท้องถิ่น) ระดับกลาง

โทร. 0-4441-9795 หรือ 044-419397 ต่อ 112

นางสาวนริศา จันทร์รองศรี

รองปลัดเทศบาล (นักบริหารงานท้องถิ่น) ระดับต้น

โทร. 044-419795 หรือ 044-419397 ต่อ 116

นางบังอร กระจ่างโพธิ์

หัวหน้าสำนักปลัด ระดับกลาง

โทร. 044-419795 หรือ 044-410397 ต่อ 127

นางจงจิต เชิดโคกสูง

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)

โทร. 0-4441-9795 หรือ 044-410397 ต่อ 111

ว่าง

หัวหน้าฝ่ายปกครอง

(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)

โทร. 0-4441-9795 หรือ 044-419397 ต่อ 111

ว่าง

นักทรัพยากรบุคคล ปก/ชก

ว่าง

เจ้าพนักงานธุรการ ปง/ชง

ว่าง

นางสาวภัคศุดา สวัสดีลาภา

นักจัดการงานทะเบียนและบัตร ชำนาญการ

นายณพงศ์ภัทร วัฒนพินิจวงศ์

เจ้าพนักงานทะเบียนปฏิบัติงาน

นายวีระพัฒน์ เพ็งประสพ

เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ชำนาญงาน

ว่าง

นักจัดการงานเทศกิจ (ปก/ชก)

เทศบาลตำบลสูงเนิน