เลือกหน้า

พนักงานเทศบาล

สำนักปลัด

ว่าที่ร้อยโทภูมินันท์ พรชีวโชติ

ปลัดเทศบาล
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง)
โทร.  044-419795 ,044-419397 ต่อ 112 (สายตรง)

ว่าง

  • รองปลัดเทศบาล
    (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น)
    โทร.  044-419795 ,044-419397 ต่อ 112 (สายตรง)

นางบังอร กระจ่างโพธิ์

หัวหน้าสำนักปลัด
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับกลาง)
โทร. 044-419795 ,044-419397 ต่อ 127 (สายตรง)

นางจงจิต เชิดโคกสูง

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)
โทร. 044-419795 ,044-419397 ต่อ 111 (สายตรง)

นางสาวรมิดา เชาว์พลกรัง

หัวหน้าฝ่ายปกครอง
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)
โทร. 044-419795 ,044-419397 ต่อ 111 (สายตรง) 

ว่าง

นักทรัพยากรบุคคล (ปก/ชก)

ว่าง

เจ้าพนักงานธุรการ (ปง/ชง)

นายสถาพร ไชยนรินทร์

นิติกรปฏิบัติการ

นางสาวภัคศุดา สวัสดีลาภา

นักจัดการงานทะเบียนและบัตร ชำนาญการ

นายณพงศ์ภัทร วัฒนพินิจวงศ์

เจ้าพนักงานทะเบียน ปฏิบัติงาน

นายวีระพัฒน์ เพ็งประสพ

เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ชำนาญงาน

ว่าง

นักจัดการงานเทศกิจ (ปก/ชก)

เทศบาลตำบลสูงเนิน