เลือกหน้า

พนักงานเทศบาล

กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

นางนิภาพร คร้ามวงษ์

ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)
โทร. 044-419930 (สายตรง) หรือ 044-419795 ,044-419397 ต่อ 123

นางจุฑารัตน์ คำจันทึก

หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)

โทร. 044-419930 (สายตรง) หรือ 044-419795 ,044-419397 ต่อ 123

ว่าง

หัวหน้าฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ

(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)

โทร. 044-419930 (สายตรง) หรือ 044-419795 ,044-419397 ต่อ 123

นายคมกริช สุรชน

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปก/ชก

ว่าง

เจ้าพนักงานธุรการ ปง/ปก

ว่าง

เจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ ปง/ชง

ว่าง

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปก/ชก
เทศบาลตำบลสูงเนิน