Select Page

พนักงานเทศบาล

กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

นางนิภาพร คร้ามวงษ์

ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)

โทร. 044-419930 (สายตรง) หรือ 044-419795 ,

044-419397 ต่อ 123

นางจุฑารัตน์ เขียนพลกรัง

หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)

โทร. 044-419930 (สายตรง) หรือ 044-419795 ,

044-419397 ต่อ 123

ว่าง

หัวหน้าฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ ระดับต้น

(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)

โทร. 044-419930 (สายตรง) หรือ 044-419795 ,

044-419397 ต่อ 123

นางสาวศศิธร ไม้สูงเนิน

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

นางสาวกรรณิการ์ ช่วยกลาง

นิติกร ปฏิบัติการ

ว่าง

เจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ ปง/ชง

ว่าง

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปก/ชก
เทศบาลตำบลสูงเนิน