Select Page

ถิ่นเดิมโคราช  พระพุทธไสยาสน์ศิลา ธรรมจักรล้ำค่า ปราสาทหินโบราณ

ส้มโอหวานรสดี  ประเพณีกินเข่าค่ำ แดนธรรมวะภูแก้ว

“มุ่งมั่นพัฒนา เปลี่ยนแปลงสร้างสรรค์ ก้าวล้ำนำสมัย ใส่ใจประชาชน

นายณัฐกาล สุวรรณ

นายกเทศมนตรีตำบลสูงเนิน

“ประสานความร่วมใจรับนโยบายสู่การปฏิบัติ พัฒนาความเจริญสู่ท้องถิ่น แบบบูรณาการ

ว่าที่ร้อยโทภูมินันท์ พรชีวโชติ

ปลัดเทศบาลตำบลสูงเนิน

อ่านต่อ

อ่านต่อ

อ่านต่อ

อ่านต่อ

อ่านต่อ

ภาพข่าวกิจกรรม

วันที่ 5 ธันวาคม 2565 เทศบาลตำบลสูงเนิน นำโดย นายณัฐกาล สุวรรณ นายกเทศมนตรี ร่วมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

วันที่ 5 ธันวาคม 2565 พร้อมด้วย รองนายกเทศมนตรี รองประธานสภาเทศบาล​ สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล​ ผู้อำนวยการกองคลัง ​และ พนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาล ร่วมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช...

วันที่ 1 ธันวาคม 2565 เทศบาลตำบลสูงเนิน โดย นายณัฐกาล สุวรรณ นายกเทศมนตรีตำบลสูงเนิน มอบหมายให้สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตำบลสูงเนินดำเนินการเพิ่มชื่อ นางรัตน์ ศรีโคตร เข้าทะเบียนบ้านและมีบัตรประชาชนครั้งแรก ของหมู่ที่ 8 ตำบลสูงเนิน

วันที่ 1 ธันวาคม 2565 เทศบาลตำบลสูงเนิน โดย นายณัฐกาล สุวรรณ นายกเทศมนตรีตำบลสูงเนิน มอบหมายให้สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตำบลสูงเนินดำเนินการเพิ่มชื่อ นางรัตน์ ศรีโคตร เข้าทะเบียนบ้านและมีบัตรประชาชนครั้งแรก ของหมู่ที่ 8 ตำบลสูงเนิน...

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 เทศบาลตำบลสูงเนิน นำโดยนายกณัฐกาล สุวรรณ มอบผ้าอ้อมผู้ใหญ่ตามโครงการสนับสนุนผ้าอ้อมผู้ใหญ่ สำหรับบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิง ปีงบประมาณ 2565 ครั้งที่ 2 และโครงการสนับสนุนผ้าอ้อมสำหรับผู้ใหญ่ สำหรับบุคคลที่มีปัญหาการกลั้นปัสสาวะหรืออุจจาระไม่ได้ ปีงบประมาณ 2566 ครั้งที่ 1 ต่อเนื่องเป็นวันที่ 3 #2

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 เทศบาลตำบลสูงเนิน นำโดย นายณัฐกาล สุวรรณ นายกเทศมนตรีตำบลสูงเนิน พร้อมสมาชิกสภาเทศบาล ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และพนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาล ได้ลงพื้นที่มอบผ้าอ้อมผู้ใหญ่ในชุมชนอย่างต่อเนื่องเป็นวันที่ 3 ตามโครงการสนับสนุนผ้าอ้อมผู้ใหญ่...

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2565 เทศบาลตำบลสูงเนิน โดยนายณัฐกาล สุวรรณ นายกเทศมนตรีตำบลสูงเนิน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมประชุมสภาเทศบาลตำบลสูงเนิน สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลสูงเนิน

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2565 เทศบาลตำบลสูงเนิน โดยนายณัฐกาล สุวรรณ นายกเทศมนตรีตำบลสูงเนิน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ ประชุมสภาเทศบาลตำบลสูงเนิน สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลสูงเนิน...

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2565 เทศบาลตำบลสูงเนิน นำโดย เทศบาลตำบลสูงเนิน โดยนายกณัฐกาล สุวรรณ มอบผ้าอ้อมผู้ใหญ่ตามโครงการสนับสนุนผ้าอ้อมผู้ใหญ่ สำหรับบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิง ปีงบประมาณ 2565 ครั้งที่ 2 และโครงการสนับสนุนผ้าอ้อมสำหรับผู้ใหญ่ สำหรับบุคคลที่มีปัญหาการกลั้นปัสสาวะหรืออุจจาระไม่ได้ ปีงบประมาณ 2566 ครั้งที่ 1 ต่อเนื่องเป็นวันที่ 2

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2565 เทศบาลตำบลสูงเนิน นำโดย นายณัฐกาล สุวรรณ สมาชิกสภาเทศบาล ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยพนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาล ได้ลงพื้นที่มอบผ้าอ้อมผู้ใหญ่ในชุมชนอย่างต่อเนื่องเป็นวันที่ 2 ตามโครงการสนับสนุนผ้าอ้อมผู้ใหญ่...

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2565 เทศบาลตำบลสูงเนิน นำโดย เทศบาลตำบลสูงเนิน โดยนายกณัฐกาล สุวรรณ มอบผ้าอ้อมผู้ใหญ่ตามโครงการสนับสนุนผ้าอ้อมผู้ใหญ่ สำหรับบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิง ปีงบประมาณ 2565 ครั้งที่ 2 และโครงการสนับสนุนผ้าอ้อมสำหรับผู้ใหญ่ สำหรับบุคคลที่มีปัญหาการกลั้นปัสสาวะหรืออุจจาระไม่ได้ ปีงบประมาณ 2566 ครั้งที่ 1

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2565 เทศบาลตำบลสูงเนิน นำโดย นายณัฐกาล สุวรรณ สมาชิกสภาเทศบาล ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยพนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาล ได้เดินทางไปมอบผ้าอ้อมผู้ใหญ่ตามโครงการสนับสนุนผ้าอ้อมผู้ใหญ่ สำหรับบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิง ปีงบประมาณ 2565 ครั้งที่ 2...

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2565 เทศบาลตำบลสูงเนิน นำโดย นายณัฐกาล สุวรรณ นายกเทศมนตรีตำบลสูงเนิน พร้อมด้วยรองนายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาล ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และพนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาล ร่วมให้การต้อนรับการตรวจประเมินการจัดตั้งศูนย์ฟื้นฟูสุขภาพ สุขใจใกล้บ้าน

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2565 เทศบาลตำบลสูงเนิน นายณัฐกาล สุวรรณ นายกเทศมนตรีตำบลสูงเนิน พร้อมด้วยรองนายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาล ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และพนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาล ร่วมให้การต้อนรับการตรวจประเมินการจัดตั้งศูนย์ฟื้นฟูสุขภาพ สุขใจใกล้บ้าน ณ...

ประกาศสภาเทศบาลตำบลสูงเนิน เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลสูงเนิน สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2565

[pdf-embedder url="https://sungnoen.go.th/wp-content/uploads/2022/11/ประกาศ-เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลสูงเนิน-สม.pdf" title="ประกาศ เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลสูงเนิน...

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2565 เทศบาลตำบลสูงเนิน นำโดย นายณัฐกาล สุวรรณ นายกเทศมนตรีตำบลสูงเนิน ได้ให้เกียรติเปิดโครงการจัดทำแผนสุขภาพชุมชนกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลสูงเนิน ประจำปีงบประมาณ 2566

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2565 เทศบาลตำบลสูงเนิน นำโดย นายณัฐกาล สุวรรณ นายกเทศมนตรีตำบลสูงเนิน พร้อมด้วยรองนายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาล รองปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการกอง...

8 พฤศจิกายน 2565 เทศบาลตำบลสูงเนิน จัดงาน “ประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2565” ณ ลานเอนกประสงค์ เทศบาลตำบลสูงเนิน

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2565 เทศบาลตำบลสูงเนิน จัดงาน "ประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2565" ณ ลานอเนกประสงค์ เทศบาลตำบลสูงเนิน โดย นายณัฐกาล สุวรรณ นายกเทศมนตรี พร้อมด้วย รองนายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาล ผู้อำนวยการกอง และ พนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลสูงเนิน ได้รับเกียรติจาก...
Viewing 15 topics - 1 through 15 (of 927 total)
Viewing 15 topics - 1 through 15 (of 927 total)

ที่อยู่: 111 หมู่ 1 ถ.มิตรสัมพันธ์ ต.สูงเนิน อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา 30170

E-mail : sungnoen.general@gmail.com (แจ้งเรื่องทั่วไป)

E-mail : sungnoen.sdm111@gmail.com (แจ้งเรื่องทุจริต)

โทรศัพท์ 0-4441-9795, 0-4441-9397, 0-4441-9930

โทรสาร 0-4441-9006

015121
Total Users : 15121
Who's Online : 1
เทศบาลตำบลสูงเนิน