เลือกหน้า

วิสัยทัศน์/พันธกิจ

วิสัยทัศน์ (vision)/พันธกิจ

“เทศบาลตําบลสูงเนินต้องเป็นเมืองน่าอยู่ ปลอดภัย สะอาด เป็นระเบียบ โปร่งใสในการบริหาร มีเทคโนโลยีและนวัตกรรม                      ที่ทันสมัย การให้บริการประชาชนอย่างเท่าเทียม สนับสนุนการใช้พลังงานสะอาดแบบยั่งยืน”

ยุทธศาสตร์

 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา
 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข
 4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสวัสดิการสังคม
 5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
 7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร

เป้าประสงค์

 1. ระบบโครงสร้างพื้นฐานได้มาตรฐานเหมาะกับการอยู่อาศัยของประชาชนในท้องถิ่น
 2. ส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา พัฒนาคนให้เข้มแข็งควบคู่กับการรักษาศิลปวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่นให้คงอยู่ต่อไป
 3. ส่งเสริมและพัฒนาระบบบริการสาธารณสุข เสริมสร้างสุขภาพอนามัย
 4. พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและสามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข
 5. อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของเมืองให้มีคุณภาพที่ดีอย่างยั่งยืน
 6. ส่งเสริมพัฒนาอาชีพ สร้างงานเพิ่มรายได้ สร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจให้แก่ประชาชน
 7. พัฒนาการให้บริการประชาชนอย่างถูกต้อง ทั่วถึง และเป็นธรรมเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชน

ตัวชี้วัด

 1. ระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
 2. ระดับความพึงพอใจของประชาชน/ผู้ใช้บริการ/ผู้ร่วมกิจกรรมด้านการศึกษา ศิลปวัฒนธรรม และการแข่งขันกีฬา
 3. ร้อยละของจำนวนชุมชนที่ดำเนินการส่งเสริมสุขภาพป้องกันและควบคุมโรคตามมาตรฐานที่กำหนดโดยใช้ศักยภาพของชุมชน
 4. ร้อยละของความพึงพอใจของประชาชนต่อการจัดสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์
 5. ร้อยละความสำเร็จของโครงการ/กิจกรรม เพื่อการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 6. ระดับความพึงพอใจของประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรม
 7. ระดับความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการบริการของเทศบาลตำบลสูงเนิน

ค่าเป้าหมาย

 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ไม่น้อยกว่าระดับ 3
 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ไม่น้อยกว่าระดับ 3
 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90
 4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสวัสดิการสังคม ไม่น้อยกว่าระดับ 3
 5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมไม่น้อยกว่าร้อยละ80
 6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ ไม่น้อยกว่าระดับ 3
 7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร ไม่น้อยกว่าระดับ 3

กลยุทธ์

 1. พัฒนาเส้นทางคมนาคมและทางระบายน้ำ
 2. พัฒนาสาธารณูปโภค และการก่อสร้างอื่น ๆ
 3. ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษารวมถึงการศึกษาทั้งในและนอกระบบโรงเรียน ทั้งระดับก่อนวัยเรียน ประถม มัธยม และระดับปริญญาตรี ภาคประชาชนโดยประสานการสนับสนุนงบประมาณและพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ชุมชน/ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
 4. ส่งเสริมการกีฬาทุกประเภทเพื่อความเป็นเลิศ เพื่อสร้างสมานฉันท์ระหว่างองค์กรต่างๆ เพื่อแก้ปัญหายาเสพติดและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
 5. สนับสนุนการจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น
 6. ส่งเสริมสุขภาพและควบคุมป้องกันโรค โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
 7. การสังคมสงเคราะห์และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา ผู้ด้อยโอกาส และผู้ติดเชื้อ HIV
 8. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ขยะ น้ำเสีย ฯลฯ)
 9. พัฒนาความรู้ด้านวิชาการ สนับสนุนศูนย์การเรียนรู้ชุมชน/และแหล่งเรียนรู้ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ ส่งเสริมอาชีพและผู้ประกอบการรายย่อย                                                                                                           
 10. ส่งเสริมศักยภาพของท้องถิ่นในทุกๆ ด้านตามหลักการบริหารจัดการที่ดี
 11. การพัฒนาเทคโนโลยีและบุคลากรขององค์กรให้มีความเหมาะสมสอดคล้อง
 12. สร้างและพัฒนาเครือข่ายการดูแลและป้องกันอุบัติภัยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 

การกำหนดตำแหน่งจุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) ของเทศบาลตำบลสูงเนินจะให้ความสอดคล้องของประเด็นความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 และยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด จะเห็นได้ว่ามีความเชื่อมโยงกันอย่างชัดเจนในการนำมาเป็นแนวทางกำหนดประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งการกำหนดประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ชัดเจนจะเป็นการเตรียมการพัฒนา เป็นการนำภูมิคุ้มกันที่มีอยู่ พร้อมทั้งเร่งสร้างภูมิคุ้มกันในท้องถิ่นให้เข้มแข็งขึ้น เพื่อเตรียมความพร้อมของคน สังคม และระบบเศรษฐกิจของชุมชนให้สามารถปรับตัวรองรับผลกระทบจากการสภาวการณ์เปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสม และภายใต้สถานการณ์ความเสี่ยง ซึ่งเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงในหลายๆด้าน ที่มีผลกระทบต่อสังคม เศรษฐกิจ พลังงาน และการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ ที่เป็นไปอย่างรวดเร็วและส่งผลกระทบอย่างชัดเจนต่อท้องถิ่น ดังนั้น ทิศทางการบริหารจัดการเทศบาลตำบลสูงเนิน จึงยึดแนวคิดการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นกรอบการบริหารงานเทศบาลและพัฒนาชุมชนเทศบาลในทุกมิติของการพัฒนา เพื่อสร้างความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน โดยให้ความสำคัญกับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค การพัฒนาด้านการศึกษา พัฒนาคุณภาพชีวิต พัฒนาเศรษฐกิจ  อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและศาสนา สร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน พัฒนาสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมด้านการเมืองการปกครอง พัฒนาเทคโนโลยีและการกีฬา นอกจากนี้ยังจำเป็นต้องมีการบริหารจัดการองค์กรเพื่อสร้างความเป็นธรรมในสังคมให้ความสำคัญกับการพัฒนาการบริหารราชการ เพื่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนและเป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีรวมทั้งการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบการบริหารงานขององค์กร ส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงทรัพยากรอย่างมีส่วนร่วม ควบคู่กับการปลูกจิตสำนึกค่านิยมประชาธิปไตยและธรรมาภิบาลแก่ประชาชนทุกกลุ่ม โดยการประยุกต์ใช้แนวคิดดังกล่าวและสร้างความมั่นใจว่าการพัฒนาจะเป็นไปในแนวทางที่ยั่งยืนและสร้างความสุขให้คนเทศบาลตำบลสูงเนิน โดยทุกภาคส่วนต้องพิจารณาการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในและภายนอกอย่างรอบคอบและวางจุดยืนในการพัฒนาระยะยาว จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้น และศักยภาพของเทศบาลตำบลสูงเนิน ตลอดจนความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder) ที่เกี่ยวข้องภาคประชาชน ส่วนราชการ/องค์กรภาครัฐ หน่วยงานเอกชน กลุ่มองค์กรต่างๆ จึงกำหนด จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) ของเทศบาลตำบลสูงเนิน คือ “มุ่งมั่นพัฒนา เปลี่ยนแปลงสร้างสรรค์ ก้าวล้ำนำสมัย ใส่ใจประชาชน”

เทศบาลตำบลสูงเนิน