Select Page
วันที่ 1 กันยายน 2564
เทศบาลตำบลสูงเนินนำโดย นายณัฐกาล สุวรรณ นายกเทศมนตรีตำบลสูงเนิน
พร้อมด้วย สมาชิกสภาเทศบาล ผู้อำนวยการกองช่าง ลงพื้นที่ชุมชนบ้านเหล่าพัฒนา (พื้นที่รับน้ำ)
? เพื่อติดตามปัญหาน้ำท่วมขังและหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาในการระบายน้ำในระยะยาวต่อไป
#Teamworkเทศบาลสูงเนิน
#กองช่างเทศบาลตำบลสูงเนิน
เทศบาลตำบลสูงเนิน