เลือกหน้า

วันที่ 12 ตุลาคม 2565
🔶 เทศบาลตำบลสูงเนิน นำโดย นายณัฐกาล สุวรรณ นายกเทศมนตรีตำบลสูงเนิน พร้อมด้วย สมาชิกสภาเทศบาล และ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ออกแจกถุงยังชีพ บริเวณชุมชนสว่างแสงธรรม และ ชุมชนตะคองหลง เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน จากเหตุภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน จากเหตุอุทกภัย ประจำปี 2565 🎉😁✌️
เทศบาลตำบลสูงเนิน