Select Page

วันที่ 20 ตุลาคม 2565
เทศบาลตำบลสูงเนิน โดย นายณัฐกาล สุวรรณ นายกเทศมนตรีตำบลสูงเนิน พร้อมด้วย สมาชิกสภาเทศบาล ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และพนักงานเจ้าหน้าที่ ได้เดินทางไปมอบผ้าอ้อมผู้ใหญ่ในชุมชนต่อเนื่องเป็นวันที่สอง โดยจะมีการมอบให้ทุกเดือน ตามโครงการสนับสนุนผ้าอ้อมผู้ใหญ่ สำหรับบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิง ปีงบประมาณ 2565 กองทุนหลักประกันสุขภาพ
ในเขตชุมชนของเทศบาลตำบลสูงเนิน
เทศบาลตำบลสูงเนิน