เลือกหน้า

วันที่ 30 พฤษภาคม 2566
สำนักปลัดเทศบาลตำบลสูงเนิน จัดโครงการอบรมเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายเพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริตในหน่วยงาน ประจำปี 2566 โดยมี นายณัฐกาล สุวรรณ นายกเทศมนตรีตำบลสูงเนิน เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ พร้อมด้วยฝ่ายบริหาร รองประธานสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการและพนักงานเจ้าหน้าที่ ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ เทศบาลตำบลสูงเนิน โดยมีเจ้าหน้าที่จากสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดนครราชสีมา เป็นวิทยากรให้ความรู้

 

เทศบาลตำบลสูงเนิน