Select Page
วันที่ 22 มีนาคม 2565
เทศบาลตำบลสูงเนิน ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพให้กับผู้กักตัวชุมชนญาติเจริญ กม.2,ชุมชนเบญจมิตร ,
ชุมชนบูรพาสามัคคี ,ชุมชนโนนค่าออมสินสามัคคี ,
ชุมชนตะคองหลงสวนสวรรค์
นำโดยนายณัฐกาล สุวรรณ นายกเทศมนตรีตำบลสูงเนิน มอบหมายให้ ประธานสภาเทศบาล ,
สมาชิกสภาเทศบาล, ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคมและเจ้าหน้าที่เทศบาล
มอบถุงยังชีพให้กับผู้กักตัวที่มีความเสี่ยงโควิด-19 ได้แก่
? ชุมชนญาติเจริญ กม.2
? ชุมชนเบญจมิตร
? ชุมชนบูรพาสามัคคี
? ชุมชนโนนค่าออมสินสามัคคี
? ชุมชนตะคองหลงสวนสวรรค์
? ด้วยความห่วงใยและความปรารถนาดีจากครอบครัวเทศบาลตำบลสูงเนิน

เทศบาลตำบลสูงเนิน