เลือกหน้า

วันที่ 21 เมษายน 2566

เทศบาลตำบลสูงเนิน กองสวัสดิการสังคม จัดโครงการ “โรงเรียนผู้สุงอายุ” ประจำปีงบประมาณ 2566 ครั้งที่ 2 โดยมีสมาชิกสภาเทศบาลร่วมเป็นเกียรติ ณ ห้องประชุมชั้น 3 เทศบาลตำบลสูงเนิน มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้สูงอายุมีความรู้ความเข้าใจ มีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็นประสบการณ์ร่วมกัน ให้ผู้สูงอายุมองเห็นคุณค่าและความสำคัญของตนเอง มีความสุขและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยมีนายบวรวิช พลานชัยชาญ ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลโคกสูง เป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง การละลายพฤติกรรมของผู้สูงอายุ

เทศบาลตำบลสูงเนิน