เลือกหน้า

วันที่ 20 เมษายน 2566
เทศบาลตำบลสูงเนิน กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จัดโครงการ “สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า” ประจำปีงบประมาณ 2566
โดยนายณัฐกาล สุวรรณ นายกเทศมนตรีตำบลสูงเนิน เป็นประธานในพิธี เปิดโครงการฯ พร้อมด้วย สมาชิกสภาเทศบาล,หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานเจ้าหน้าที่ ณ ห้องประชุมชั้น 3 เทศบาลตำบลสูงเนิน โดยมี เจ้าหน้าที่จากปศุสัตว์อำเภอ เป็นวิทยากรในการบรรยาย 😺😺😺😺😺😺

    

เทศบาลตำบลสูงเนิน