เลือกหน้า

? รายงานผลการตรวจ ATK ของตลาดเช้าและตลาดเย็นเทศบาลตำบลสูงเนิน วันที่ 20 ตุลาคม 2564 ?

? ผู้จำหน่ายสินค้าตลาดเช้าที่
เข้ารับการตรวจ วันที่ 20 ต.ค. 64 จำนวน 353 ราย
พบผู้ติดเชื้อ จำนวน 6 ราย คิดเป็น 1.7%
? ผู้จำหน่ายสินค้าตลาดเย็นที่
เข้ารับการตรวจ วันที่ 20 ต.ค. 64 จำนวน 251 รายพบผู้ติดเชื้อ จำนวน 1 ราย คิดเป็นร้อยละ 0.4%
? ด้วยความห่วงใยจากครอบครัวเทศบาลตำบลสูงเนิน ขอให้ทุกท่านปฏิบัติตามขั้นตอนอย่างเคร่งครัด การ์ดอย่าตก เพื่อตัวท่าน ครอบครัวและสังคม
เทศบาลตำบลสูงเนิน