เลือกหน้า

มาตรการเดินทางเข้าพักในหมู่บ้านหรือชุมชนจังหวัดนครราชสีมา (จากพื้นที่สีแดงเข้ม)

? ผู้ที่ได้รับวัคซีน ครบ 2 เข็ม หรือมีผลตรวจ RT-PCR หรือ ATK เป็นลบ ไม่เกิน 72 ชั่วโมง สามารถเดินทางเข้าได้เลย
ไม่ต้องกักตัว (แนะนำพกหลักฐานไว้ เพื่อใช้ในการยืนยันกับเจ้าหน้าที่)

? ผู้ที่ไม่ได้รับวัคซีน ครบ 2 เข็ม หรือไม่มีผลตรวจ RT-PCR หรือ ATK เป็นลบ ไม่เกิน 72 ชั่วโมง

ต้องกักตัว 14 วัน และรายงานผลกับ อสม.
เทศบาลตำบลสูงเนิน