เลือกหน้า

? รายงานผลการตรวจ ATK ของตลาดเช้าเทศบาลตำบลสูงเนิน วันที่ 15 ตุลาคม 2564 ?

                                                                                                                                     

? ผู้จำหน่ายสินค้าที่
เข้ารับการตรวจ วันที่ 15 ต.ค. 64 จำนวน 348 ราย
พบผู้ติดเชื้อ จำนวน 27 ราย
? ผู้จำหน่ายสินค้าที่
เข้ารับการตรวจ วันที่ 14 ต.ค. 64 พบผู้ติดเชื้อ จำนวน 5 ราย
? รวมผู้ติดเชื้อจำนวนทั้งหมด 32 ราย คิดเป็นร้อยละ 9.20 ?
? ผู้ซื้อสินค้าที่เข้ารับการตรวจ วันที่ 15 ต.ค. 64 จำนวน 285 ราย พบผู้ติดเชื้อ จำนวน 6 ราย คิดเป็นร้อยละ 2.11
? ด้วยความห่วงใยจากครอบครัวเทศบาลตำบลสูงเนิน ขอให้ทุกท่านปฏิบัติตามขั้นตอนอย่างเคร่งครัด การ์ดอย่าตก เพื่อตัวท่าน ครอบครัวและสังคม

เทศบาลตำบลสูงเนิน