Select Page


เรื่องที่ขอรับบริการ

สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา
กองสวัสดิการสังคม
กองวิชาการและแผนงาน
ระดับความพึงพอใจ (เรียงลำดับจากน้อย 1 ไปมาก 5)

ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ

1. เจ้าหน้าที่พูดจาสุภาพ อัธยาศัยดี แต่งกายสุภาพ การวางตัวเรียบร้อย เหมาะสม
2. เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความเต็มใจ รวดเร็ว และเอาใจใส่
3. เจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำ ตอบข้อซักถามได้อย่างชัดเจน ถูกต้องน่าเชื่อถือ
4. เจ้าหน้าที่สามารถแก้ปัญหา อุปสรรค ที่เกิดขึ้นได้อย่างเหมาะสม

ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ

1. มีช่องทางการให้บริการที่หลากหลาย
2. ขั้นตอนการให้บริการมีระบบ ไม่ยุ่งยาก ซับซ้อน มีความชัดเจน
3. ขั้นตอนการให้บริการแต่ละขั้นตอนมีความสะดวก รวดเร็ว
4. มีผังลำดับขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการอย่างชัดเจน

ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก

1. การจัดสิ่งอำนวยความสะดวกในสถานที่ให้บริการ เช่น ที่จอดรถ น้ำดื่ม ฯลฯ
2. มีเครื่องมือ/อุปกรณ์/ระบบในการบริการข้อมูลสารสนเทศ
3. มีการจัดผังการให้บริการและการใช้อาคารไว้อย่างชัดเจน สะดวก เหมาะสม
4. อาคารสถานที่มีความสะอาด ปลอดภัย
ท่านคิดว่า หน่วยงาน ควรปรับปรุงด้านใด (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)

ขอขอบคุณที่กรุณาสละเวลาในการตอบแบบสอบถาม

เทศบาลตำบลสูงเนิน