เลือกหน้า

บัญชีรายชื่อจ่ายเบี้ยเบี้ยยังชีพต่าง ๆ

บัญชีรายชื่อจ่ายเบี้ยเบี้ยยังชีพต่าง ๆ

รายชื่อผู้พิการรับเบี้ยยังชีพความพิการของเทศบาลตำบลสูงเนิน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ข้อมูล ณ ตุลาคม 2563)

เทศบาลตำบลสูงเนิน อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา

รายเดิม

ลำดับ ชื่อ – นามสกุล บ้านเลขที่ หมู่ที่ ตำบล วันเกิด อายุ ยอดเงิน หมายเหตุ
1 นาง กองสิน กิจจนศิริ 233 1 สูงเนิน 01/01/2475 88 800
2 นาย เกียรติยศ สังข์หมื่นนา 543 1 สูงเนิน 01/01/2494 69 800
3 นาง เขียวหวาน ศรสูงเนิน 498 1 สูงเนิน 05/10/2486 76 800
4 นาย ฉลวย ศิริปรุ 501 1 สูงเนิน 16/03/2505 59 800
5 นาง ชญานี บูแมน 396 1 สูงเนิน 22/05/2502 61 800
6 นาย ชนะ ศรีพิภพพันธ์ 86 1 สูงเนิน 25/09/2516 48 800
7 นาง ณีรนุช แซ่ลิ้ม 392 1 สูงเนิน 01/01/2491 72 800
8 นาง ดวงจันทร์ พาหะนิชย์ 408/1 1 สูงเนิน 21/10/2479 83 800
9 นาย ทวี สิทธิสูงเนิน 369/2 1 สูงเนิน 09/07/2498 65 800
10 นางสาว ทองคำ ต่ายสูงเนิน 585/1 1 สูงเนิน 05/06/2494 69 800
11 นาง ทองปิ่น ศรีสูงเนิน 354 1 สูงเนิน 01/01/2474 89 800
12 นาย นิพนธ์ ศรีลาวงศ์ 829 1 สูงเนิน 12/07/2534 30 800
13 นางสาว นิภา แซ่เฮง 449 1 สูงเนิน 28/10/2494 68 800
14 นาง บัวรอง สุดแสวง 314 1 สูงเนิน 01/01/2482 81 800
15 นาง บัวเรียน มะลิวรรณ 629 1 สูงเนิน 01/01/2481 82 800
16 นางสาว บัวไหล กันมะโน 70/11 1 สูงเนิน 12/04/2507 57 800
17 นาง บุญช่วย ผิววิเศษ 215 1 สูงเนิน 16/01/2506 58 800
18 นาย ประนอม ทองศรี 274 1 สูงเนิน 03/07/2477 86 800
19 นางสาว ประนอม อุลิศนันท์ 407 1 สูงเนิน 21/06/2487 76 800
20 นาย ประสิทธิ์ หลักสูงเนิน 573 1 สูงเนิน 10/08/2494 69 800
21 นาย ปราเมธ จรูญสูงเนิน 332/1 1 สูงเนิน 19/08/2529 35 800
22 นาย ปราโมทย์ จินตนาวิวัฒน์ 449 1 สูงเนิน 01/09/2506 58 800
23 นาย พรเทพ เดือนกลาง 355 1 สูงเนิน 10/12/2523 40 800
24 นาย พรม ดุลย์ไม้ 361/1 1 สูงเนิน 01/01/2461 102 800
25 นาง พวงทอง พันธุ์ภิญญา 311 1 สูงเนิน 12/01/2501 62 800
26 นาย พีรศักดิ์ พรหมจรรยา 277 1 สูงเนิน 18/03/2544 20 800
27 นางสาว เพ็ญญา ก่างสูงเนิน 272 1 สูงเนิน 01/01/2486 77 800
28 นาย รัฐภูมิ ศรีอนุรักษ์ 214 1 สูงเนิน 28/06/2546 18 1,000
29 นางสาว รัมภา รังสูงเนิน 410/2 1 สูงเนิน 01/01/2487 76 800
30 นาย เล็ก สุทธาวาส 570 1 สูงเนิน 12/07/2483 80 800
31 นาย วัยเลิศ รัตนกุดั่น 396/2 1 สูงเนิน 10/02/2497 66 800
32 นางสาว วารี ภู่วิจิตร 568/1 1 สูงเนิน 10/07/2544 20 800
33 นาย วุฒิชัย สายพวรรณ์ 440 1 สูงเนิน 07/10/2487 75 800
34 นาย ศราวุธ หวัดสูงเนิน 347/1 1 สูงเนิน 02/10/2534 29 800
35 นางสาว ศรีสุก มุดสูงเนิน 320/1 1 สูงเนิน 01/01/2481 82 800
36 นาย ศักดา ดุมใหม่ 581/2 1 สูงเนิน 28/08/2530 34 800
37 นาง ศิริวรรณ วาสุเทพรักษ์ 41-42 1 สูงเนิน 11/09/2482 81 800
38 นาง สมใจ พงษ์หนองพอก 485 1 สูงเนิน 20/09/2497 66 800
39 นางสาว สมพร บุญหนุน 313/1 1 สูงเนิน 22/07/2488 75 800
40 นาย สมภพ ทิพาวรรณากร 80/9-10-11 1 สูงเนิน 02/02/2530 34 800
41 นาง สอิ้ง ศิลา 561 1 สูงเนิน 06/05/2485 78 800
42 นาย สาธร ศิริวิโรจน์ 309 1 สูงเนิน 19/04/2492 71 800
43 นาง สำรวย ชมภู 352 1 สูงเนิน 01/01/2481 82 800
44 เด็กชาย สุทธิพงค์ อุชชิน 543/1 1 สูงเนิน 18/04/2551 13 1,000
45 นาง สุภาพนิยม แบ้งจะโป๊ะ 568 1 สูงเนิน 12/12/2510 53 800
46 นาง เสียงพิณ เพียซ้าย 70/29 1 สูงเนิน 12/12/2495 67 800
47 นางสาว อรัญญา ศรีอนุรักษ์ 214 1 สูงเนิน 15/05/2513 51 800
48 นาง อินทิรา ภู่วิจิตร 568 1 สูงเนิน 25/09/2516 48 800
49 นางสาว อุทัย ศรีสูงเนิน 385 1 สูงเนิน 11/02/2503 60 800
50 นาย จตุรงค์ วัฒนานุสรณ์ 101/22 10 สูงเนิน 23/02/2519 45 800
51 นางสาว แดง พันธ์ประสิทธิ์ 99/11 10 สูงเนิน 15/08/2501 62 800
52 นาย แดง ยงค์บรรทม 73/5 10 สูงเนิน 22/01/2484 79 800
53 นาย ธานี จันทร์พุดซา 59/4 10 สูงเนิน 25/10/2518 45 800
54 นาง บัวผิน หารธงชัย 110 10 สูงเนิน 01/01/2491 72 800
55 นาย บุญมา สุวรรณหา 70 10 สูงเนิน 09/06/2479 84 800
56 นาง ประทีป ชนม์สูงเนิน 99/12 10 สูงเนิน 01/01/2489 74 800
57 นาย ประนอม กลิ่นประทุม 59 10 สูงเนิน 20/04/2475 88 800
58 นาง ประยงค์ กลิ่นประทุม 59 10 สูงเนิน 17/09/2478 85 800
59 นาง มาลัย ด่านนอก 269 10 สูงเนิน 19/08/2501 62 800
60 นาย วงษ์ สีทาเทพ 101/20 10 สูงเนิน 01/01/2478 85 800
61 เด็กหญิง วันวิสา เอี้ยงประโคน 212/1 10 สูงเนิน 28/05/2553 11 1,000
62 นาย วัลลภ ยงค์บรรทม 73/5 10 สูงเนิน 30/07/2529 35 800
63 นางสาว สมใจ หาวิชา 78/15 10 สูงเนิน 29/03/2509 55 800
64 นาง สมพร หย่อนจบก 112 10 สูงเนิน 01/01/2476 87 800
65 นาย สาธิต เรียบสันเทียะ 87/1 10 สูงเนิน 26/11/2494 68 800
66 นาย เสมียน แรงสูงเนิน 86/1 10 สูงเนิน 01/01/2489 74 800
67 นาง ใส ภิญโญ 65 10 สูงเนิน 03/09/2491 72 800
68 นาย อนุศักดิ์ พูลสอาด 31 10 สูงเนิน 20/08/2501 62 800
69 นาย อาณัติ แอบจันทึก 78/1 10 สูงเนิน 04/01/2518 46 800
70 นาง อำนวย พรมแดน 78/5 10 สูงเนิน 01/01/2497 66 800
71 นางสาว เอื้อมพร โคสูงเนิน 88/2 10 สูงเนิน 12/05/2509 55 800
72 นางสาว กนกเรขา นนท์ขุนทด 799/1 11 สูงเนิน 10/02/2518 46 800
73 นางสาว กมลรัตน์ ศรโชติ 129/1 11 สูงเนิน 24/02/2531 33 800
74 นาย กฤตนัย จันทร์พาณิชระวี 860 11 สูงเนิน 21/05/2537 27 800
75 นาย กิตติ วรรณนงค์ 134 11 สูงเนิน 13/06/2524 40 800
76 นาง เกษร พรหมพันธุ์จ 665/12 11 สูงเนิน 08/07/2503 60 800
77 นาย คมสันต์ พึ่งอารมณ์ 380/3 11 สูงเนิน 02/05/2524 40 800
78 นาย ชยธร กลิ่นยา 176/2 11 สูงเนิน 03/12/2538 25 800
79 นางสาว ฐิติมา จารุวัฒนสกุล 765/1 11 สูงเนิน 10/11/2536 27 800
80 นาง ทองล้วน โตมะสูงเนิน 170/2 11 สูงเนิน 01/01/2479 84 800
81 นาย ธวัชชัย บุญนำ 265/2 11 สูงเนิน 06/07/2523 41 800
82 นาย นัฐวุฒิ จริงสูงเนิน 269 11 สูงเนิน 08/07/2505 59 800
83 นาง นันทวัลย์ อรัญภูวนารถ 767 11 สูงเนิน 08/02/2487 76 800
84 นางสาว นิภา แซ่ตั้ง 826/1 11 สูงเนิน 27/02/2487 76 800
85 นาย บัณฑูร สุคัสถิตย์ 148/1 11 สูงเนิน 17/11/2493 69 800
86 นาย บุญเลิศ บนกระโทก 166 11 สูงเนิน 01/01/2485 78 800
87 นาย ปรเมศร์ วิวัฒนพลากร 726 11 สูงเนิน 14/11/2544 19 800
88 นาง ประยูร ชิขุนทด 860/5 11 สูงเนิน 03/07/2483 80 800
89 นาย ประเสริฐ ศรีสูงเนิน 249 11 สูงเนิน 01/01/2494 69 800
90 นาย ปัญญา ปีบกระโทก 476 11 สูงเนิน 05/10/2523 40 800
91 นาย ปิง อุรุเหมานนท์ 826 11 สูงเนิน 24/07/2495 68 800
92 นาย พงษ์พันธ์ ภิญโญ 861/10 11 สูงเนิน 16/03/2508 56 800
93 นางสาว พวงแก้ว มั่งสูงเนิน 174 11 สูงเนิน 15/03/2510 54 800
94 นาง พัน ภูหูษา 163/1 11 สูงเนิน 01/01/2479 84 800
95 นาง พูน ดมสูงเนิน 176/3 11 สูงเนิน 05/12/2493 69 800
96 นาง มนูญ พรานสูงเนิน 146 11 สูงเนิน 01/01/2477 86 800
97 นาง ละมัย แก้ววิเชียร 140 11 สูงเนิน 11/07/2479 84 800
98 นาง ลุน เยาว์สูงเนิน 92 11 สูงเนิน 05/03/2498 65 800
99 นาย วัชราวุธ ตรีอาภรณ์วงศ์ 810 11 สูงเนิน 30/12/2533 30 800
100 นาย วัลลภ ช่วยนา 132/1 11 สูงเนิน 16/07/2526 38 800
101 นาย วิบูล พรหมพันธุ์ใจ 74 11 สูงเนิน 30/11/2503 60 800
102 นาง วิราภรณ์ นารายณ์รักษ์ 863/11 11 สูงเนิน 14/08/2500 63 800
103 นาย ศิริชัย จริงสูงเนิน 269 11 สูงเนิน 18/12/2508 55 800
104 นาย สมนึก ดวงสูงเนิน 176/2 11 สูงเนิน 01/01/2487 76 800
105 นาย สมบุญ ทับทิมนาค 864 11 สูงเนิน 01/01/2496 67 800
106 นาย สรรพ์ชัย พรหมพันธุ์ใจ 665/12 11 สูงเนิน 15/05/2502 61 800
107 นาง สรัญยา วาสุเทพรักษ์ 791 11 สูงเนิน 03/11/2486 76 800
108 นางสาว สำเริง แจ้งสูงเนิน 268 11 สูงเนิน 01/01/2502 61 800
109 นางสาว สำลี ชาญสูงเนิน 863/10 11 สูงเนิน 07/06/2508 56 800
110 นางสาว สุณีย์ ปฏิสัมพิทา 762-763 11 สูงเนิน 22/10/2521 42 800
111 นาง สุธารัตน์ บุญนำ 265/2 11 สูงเนิน 16/06/2503 60 800
112 นาย อนันต์ เกษมศรีวิวัฒน์ 752/7 11 สูงเนิน 15/02/2483 80 800
113 นางสาว อาภรณ์ แสนศรีใส 269 11 สูงเนิน 09/02/2509 55 800
114 นาย อุดร สุริยะโยธิน 380 11 สูงเนิน 09/07/2486 77 800
115 นาย กร้าว เกื้อฐิติพร 221/1 3 สูงเนิน 26/11/2503 60 800
116 นาง แก้ว หินสูงเนิน 264/1 3 สูงเนิน 07/05/2488 75 800
117 นาย ชัยชาญ แซ่เลา 105 3 สูงเนิน 04/04/2491 72 800
118 นาย ชัยวัชร์ เมืองจันทึก 286 3 สูงเนิน 18/01/2499 64 800
119 นาย เดชา สลับสี 30/1 3 สูงเนิน 17/03/2525 39 800
120 นางสาว ทัดดาว อุ้ยสูงเนิน 14/2 3 สูงเนิน 26/02/2544 20 800
121 นางสาว บุญมี แซ่เลา 177-178 3 สูงเนิน 15/05/2500 63 800
122 นาย พิทักษ์ สุมามาลย์ 264 3 สูงเนิน 01/10/2513 51 800
123 นาง ภาคินี สมพงษ์ 119/1 3 สูงเนิน 10/02/2488 75 800
124 นางสาว มนัสนันท์ อินทรโกพิศ 138 3 สูงเนิน 22/12/2490 72 800
125 นาย วิชัย ประทุมมา 32 3 สูงเนิน 15/04/2495 68 800
126 นาย วิเชียร ไพเราะ 223 3 สูงเนิน 01/01/2485 78 800
127 นางสาว วิดาภรณ์ แซ่โล้ว 69 3 สูงเนิน 27/01/2515 49 800
128 นาย วีระชัย สันติวัฒนานนท์ 84 3 สูงเนิน 14/01/2496 67 800
129 นางสาว ศศิชล สนเอี่ยม 50 3 สูงเนิน 24/09/2540 24 800
130 นางสาว สถิตย์ บนกระโทก 40 3 สูงเนิน 01/01/2491 72 800
131 นาง สมคูณ ศิลา 22 3 สูงเนิน 31/05/2482 81 800
132 นาย สมชาย ไชโย 125/1 3 สูงเนิน 05/03/2510 54 800
133 นาย สมศักดิ์ โนนคำ 281 3 สูงเนิน 21/04/2487 76 800
134 นางสาว สำราญ สมบูรณ์ 248 3 สูงเนิน 17/08/2488 75 800
135 นาย สุนันท์ ศรสูงเนิน 276 3 สูงเนิน 09/11/2503 60 800
136 เด็กหญิง สุพิชญา ยุวพรม 35/2 3 สูงเนิน 02/08/2550 14 1,000
137 นาย อภิชาติ สิงห์ตะคุ 238 3 สูงเนิน 06/05/2487 76 800
138 นาย อภิสิทธิ์ แซ่โลว 85 3 สูงเนิน 21/02/2496 67 800
139 นาย กล้าหาญ ขุนพิทักษ์ 185 4 สูงเนิน 01/01/2491 72 800
140 นางสาว กัลยา อานนท์ 47 4 สูงเนิน 14/09/2512 52 800
141 นาง กิมฮวย สุนทรพิษ 314 4 สูงเนิน 09/08/2509 55 800
142 นาย จำลอง สอขุนทด 47/1 4 สูงเนิน 13/06/2512 52 800
143 นาง เฉลย ปะโสตัง 225 4 สูงเนิน 14/05/2493 70 800
144 นาย ชาญชัย บุญอาชา 51/2 4 สูงเนิน 19/08/2511 53 800
145 นาย ชาติ เดชา 14/3 4 สูงเนิน 10/08/2524 40 800
146 นาย ชาติชาย สุนทรพิษ 314 4 สูงเนิน 02/02/2513 51 800
147 นาง ทวีติยาภรณ์ เจริญ 334 4 สูงเนิน 20/01/2495 68 800
148 นาง ทองคำ พรหมพันธุ์ใจ 29/1 4 สูงเนิน 06/05/2494 69 800
149 นางสาว ทิฆัมพร ธีระทัศนานันต์ 109/1 4 สูงเนิน 23/11/2529 34 800
150 นาย ธนูศักดิ์ เรียบสันเทียะ 147/26 4 สูงเนิน 21/12/2501 61 800
151 นาย นัทธพงษ์ แถวจันทึก 173 4 สูงเนิน 07/02/2538 26 800
152 นาย บุญชัยรัตน์ พลจันทึก 79 4 สูงเนิน 14/01/2518 46 800
153 นาย ประกอบ สวัสดิ์ 137 4 สูงเนิน 01/01/2500 63 800
154 นาง ประพจน์ หล้ามูลชา 459 4 สูงเนิน 21/10/2496 66 800
155 นาย ประยูร ยมสูงเนิน 39 4 สูงเนิน 19/07/2480 83 800
156 นาง ปลาบู่ ฟุ้งจันทึก 36/1 4 สูงเนิน 01/01/2483 80 800
157 นางสาว ปิยะรัตน์ สมพงษ์ 137 4 สูงเนิน 23/10/2535 28 800
158 นาง ปุ้ม แซ่เตีย 74 4 สูงเนิน 01/11/2480 82 800
159 นาย พนมพร จันทร์หอม 114 4 สูงเนิน 13/09/2516 48 800
160 นางสาว พรรณทิวา เสาร์สูงเนิน 47/2 4 สูงเนิน 10/06/2547 17 1,000
161 นาง พร้อม อยู่เย็น 47/4 4 สูงเนิน 01/01/2488 75 800
162 นาง พริ้ง นนท์สูงเนิน 147/79 4 สูงเนิน 01/01/2476 87 800
163 นาย พุฒิพงษ์ สุริยะขัด 326 4 สูงเนิน 15/10/2547 16 1,000
164 นาง เพียร เชื้อสูงเนิน 41/3 4 สูงเนิน 30/03/2482 81 800
165 นางสาว แพรวขวัญ นันท์ธนพันธ์ 111/26 4 สูงเนิน 01/07/2536 28 800
166 นาย ภาคภูมิ ผอสูงเนิน 149/1 4 สูงเนิน 19/02/2525 39 800
167 นางสาว เมี้ยน ยศชัยภูมิ 48/1 4 สูงเนิน 01/01/2482 81 800
168 นาง เลียม ทรัพย์อาจสวัสดิ์ 18 4 สูงเนิน 01/01/2479 84 800
169 นางสาว วริศรา สอนจิตร 31 4 สูงเนิน 09/05/2533 31 800
170 นาย วิเชียร เป็นสูงเนิน 118 4 สูงเนิน 01/01/2496 67 800
171 นาย สง่า อินทร์น้อย 127/12 4 สูงเนิน 01/01/2486 77 800
172 นาย สมใจ อ่ำอำพร 18/1 4 สูงเนิน 29/04/2496 67 800
173 นาย สมชัย เหมวรานนท์ 104/2 4 สูงเนิน 28/05/2502 61 800
174 นาง สมบูรณ์ ศรีสูงเนิน 17/2 4 สูงเนิน 01/01/2477 86 800
175 นางสาว สอนระเบียบ เพชรทองหล่อ 420 4 สูงเนิน 16/05/2521 43 800
176 นาย สันติ ชูจารย์ 111 4 สูงเนิน 15/03/2520 44 800
177 นาง สัมฤทธิ์ ไชยเดช 178 4 สูงเนิน 04/01/2509 55 800
178 นาง สายใจ เตียงสระน้อย 138 4 สูงเนิน 01/01/2490 73 800
179 นาย สิทธิศักดิ์ ดีสูงเนิน 147/44 4 สูงเนิน 18/09/2504 60 800
180 นาย สุขุม เรียบสันเทียะ 147/26 4 สูงเนิน 15/06/2498 65 800
181 นางสาว สุลีย์ หอมสูงเนิน 32 4 สูงเนิน 01/12/2487 75 800
182 นาง เสาวนีย์ เนื่องบุญยืน 95 4 สูงเนิน 09/11/2506 57 800
183 นาย หวล แทนสูงเนิน 26 4 สูงเนิน 01/01/2492 71 800
184 นาย อภิชัช เต็งมิ่ง 117 4 สูงเนิน 13/04/2512 52 800
185 นาง อรุณ มานุช 151 4 สูงเนิน 01/01/2481 82 800
186 นาย อาษา พยัคฆพงษ์ 150 4 สูงเนิน 03/07/2522 42 800
187 นาย กรวิทย์ สมพงษ์ 51/6 8 สูงเนิน 30/08/2527 37 800
188 นาง เกี้ยว สิงหล 332 8 สูงเนิน 01/01/2475 88 800
189 นาง แก่นจันทร์ ชมภู 428 8 สูงเนิน 02/02/2493 70 800
190 นาย จวน ขจีรัมย์ 201 8 สูงเนิน 01/09/2466 97 800
191 นางสาว ฉันทนา ทิพาวรรณากร 272/1-3 8 สูงเนิน 07/03/2521 43 800
192 นาย เฉลิม ชัยพันธ์ 13/15 8 สูงเนิน 01/01/2476 87 800
193 นาง เฉลิม เสมสูงเนิน 145/2 8 สูงเนิน 01/01/2486 77 800
194 นาย เฉลิมชัย อาบสุวรรณ 454 8 สูงเนิน 22/11/2540 23 800
195 นางสาว ชนาภัทร แรมสูงเนิน 56/1 8 สูงเนิน 01/11/2546 17 1,000
196 นาย ชวลิต พรหมเนรมิต 444/4 8 สูงเนิน 01/01/2485 78 800
197 นาย ชาญชัย ลี้มานะชีวกุล 134 8 สูงเนิน 16/06/2498 65 800
198 นาง ซกเค็ง ปฏิสัมพิทา 258/1 8 สูงเนิน 01/01/2478 85 800
199 นางสาว ดารุณี ภูมิพิทยานนท์ 148/86-87 8 สูงเนิน 27/11/2500 62 800
200 นาง ทองจันทร์ ทองหลุบเลา 148/113 8 สูงเนิน 23/05/2485 78 800
201 นาง ทองสุข ตีเมืองซ้าย 447/1 8 สูงเนิน 01/01/2493 70 800
202 นาย ธงชัย ทรัพย์สูงเนิน 244/7 8 สูงเนิน 11/09/2513 51 800
203 นาย ธนกร แจ่มดาราศรี 456/203 8 สูงเนิน 21/06/2542 22 800
204 นาย ธีรพล สังข์กลม 148/6 8 สูงเนิน 01/10/2516 48 800
205 นาง น้อม เสนผาบ 426 8 สูงเนิน 18/06/2501 62 800
206 นาง น้อย หารลา 51/6 8 สูงเนิน 01/01/2487 76 800
207 นาย บรรจง จูรัตน์ 187/1 8 สูงเนิน 07/02/2504 60 800
208 นางสาว บัวคลี่ ชิขุนทด 134/2 8 สูงเนิน 01/01/2473 90 800
209 นาย บุญฤทธิ์ ศรสูงเนิน 177 8 สูงเนิน 12/03/2540 24 800
210 นาง บุญลัด ฟรอยด์ 145/2 8 สูงเนิน 02/04/2505 59 800
211 นางสาว เบ็ญจมาศ ลีสิ้นภัย 268/1 8 สูงเนิน 24/08/2494 69 800
212 นาย ประจักษ์ พุ่มชะเอม 148/54 8 สูงเนิน 10/01/2497 66 800
213 นาย ประดิษฐ์ ชูแหวน 258/9 8 สูงเนิน 10/11/2483 79 800
214 นาย ประทีป ภู่รุ่ง 339/2 8 สูงเนิน 08/05/2478 85 800
215 นาย ประมวล ขิมทอง 59/6 8 สูงเนิน 15/05/2491 72 800
216 นาย ประสาน ไพรสรรณ์ 190/2 8 สูงเนิน 17/04/2512 52 800
217 นาย ปวิณวัช พูนศรี 148/126 8 สูงเนิน 09/12/2508 55 800
218 นางสาว ปองทิพย์ หน่ายสูงเนิน 66/6 8 สูงเนิน 06/09/2538 26 800
219 นาย ป้อมเพชร ทรนงพิทักษ์กุล 455/1 8 สูงเนิน 19/08/2542 22 800
220 นาย พนธกร เมนทะ 60/1 8 สูงเนิน 13/08/2546 18 1,000
221 นางสาว พรรษา แซ่เซน 481/1 8 สูงเนิน 18/10/2529 34 800
222 นางสาว พัชราพร กุลสุวรรณ์ 363 8 สูงเนิน 20/04/2532 32 800
223 นาย พินิจพงศ์ พรหมเนรมิต 472/1 8 สูงเนิน 10/12/2479 83 800
224 นางสาว พูน พูนศรี 357 8 สูงเนิน 01/01/2478 85 800
225 นาง แพรว เกษี 383/2 8 สูงเนิน 01/01/2477 86 800
226 นาย ภรภพ เลิศล้ำ 999 8 สูงเนิน 02/09/2518 46 800
227 นาง มี ดุงสูงเนิน 296 8 สูงเนิน 01/01/2471 92 800
228 นาง เมฆ บุญนก 45/5 8 สูงเนิน 01/01/2485 78 800
229 นางสาว แม่น เสมสูงเนิน 625 8 สูงเนิน 01/01/2483 80 800
230 นาง ระเบียบ สุคติภูมิ 108/3 8 สูงเนิน 05/10/2484 78 800
231 นางสาว รำพึง เคนเหลื่อม 13/20 8 สูงเนิน 01/01/2508 56 800
232 นาย ฤทธิ์ กาจสูงเนิน 72/1 8 สูงเนิน 01/01/2479 84 800
233 นาย ลำปาง ลาวัน 405 8 สูงเนิน 03/11/2512 51 800
234 นาย เลื่อน เทียนโพธิ์ 108/5 8 สูงเนิน 02/03/2483 80 800
235 เด็กชาย วรยุทธ เกียรติสูงเนิน 440 8 สูงเนิน 11/09/2549 15 1,000
236 นางสาว วราภรณ์ กุยราพเนาว์ 97 8 สูงเนิน 08/07/2529 35 800
237 นาง วาสนา นาชิด 14/1 8 สูงเนิน 11/04/2489 74 800
238 นาย วิชัย มงขุนทด 258/10 8 สูงเนิน 01/01/2493 70 800
239 นางสาว วิภาวดี จงมีเลิศ 59/11 8 สูงเนิน 28/02/2538 26 800
240 นาง ศรีนภา กิริวัฒนศักดิ์ 148/1 8 สูงเนิน 14/11/2492 70 800
241 นางสาว ศิริพร เขื่อนมั่น 416 8 สูงเนิน 07/05/2505 59 800
242 นางสาว สนอง ครองศีล 298/4 8 สูงเนิน 01/01/2495 68 800
243 นาย สมชาย แพงสูงเนิน 402 8 สูงเนิน 17/04/2512 52 800
244 นาย สมพงษ์ ปราบสูงเนิน 59/10 8 สูงเนิน 01/01/2492 71 800
245 นาง สมพิษ อักษร 77 8 สูงเนิน 08/03/2495 68 800
246 นาง สมหมาย สดรัมย์ 86/3 8 สูงเนิน 27/03/2506 58 800
247 นาย สมัย โมราสูงเนิน 189/15 8 สูงเนิน 01/02/2481 82 800
248 นาย สรพงศ์ บุญรัตน์ 151/1 8 สูงเนิน 10/04/2539 25 800
249 นาย สวั่น พงษ์หนองพอก 429 8 สูงเนิน 05/03/2488 75 800
250 นาง สว่าง มุ่งดี 113 8 สูงเนิน 01/01/2490 73 800
251 นาง สัมฤทธิ์ กาจสูงเนิน 72/1 8 สูงเนิน 28/10/2485 77 800
252 นางสาว สิริรัตน์ ปุ้มสะเกษ 137 8 สูงเนิน 03/03/2547 17 1,000
253 นางสาว สุชาดา ทรนงพิทักษ์กุล 455/1 8 สูงเนิน 26/08/2543 21 800
254 นาง สุดารัตน์ ศรีนวล 909/1 8 สูงเนิน 23/11/2507 56 800
255 นางสาว สุนิษา ลับสันเทียะ 476/27 8 สูงเนิน 12/12/2542 21 800
256 นาย สุพจน์ เอี่ยวสูงเนิน 476/27 8 สูงเนิน 18/04/2536 28 800
257 นาย สุภชัย เวชวัฒน์ 81 8 สูงเนิน 23/03/2521 43 800
258 นาย สุรเทพ สมพงษ์ 148/76 8 สูงเนิน 30/01/2496 67 800
259 นาย เสมือน เพ็ชรรัมย์ 476/9 8 สูงเนิน 20/11/2521 42 800
260 นาง เสวย โทนสูงเนิน 113 8 สูงเนิน 01/01/2487 76 800
261 นาง หนูคล้าย พันธ์สวัสดิ์ 304 8 สูงเนิน 13/12/2502 60 800
262 นาย หัสธญา พลอยวิเศษ 922 8 สูงเนิน 16/10/2523 40 800
263 นาง เหรียญ สะออนรัมย์ 472 8 สูงเนิน 01/01/2493 70 800
264 นางสาว เหลือบ ชาติวงศ์ 66/12 8 สูงเนิน 20/10/2480 82 800
265 นาง แหว๋ว ชุมตรีนอก 26/1 8 สูงเนิน 20/08/2513 51 800
266 นาย อนุพล ศรีวรสาร 481/1 8 สูงเนิน 27/08/2528 36 800
267 นาย อภิชาติ บัวสาลี 456/203 8 สูงเนิน 05/01/2511 53 800
268 นาง อ่อน ชาบำเหน็จ 59/4 8 สูงเนิน 01/01/2480 83 800
269 นาย อาวุธ สมบัติ 56/2 8 สูงเนิน 30/07/2505 59 800
270 นางสาว อำพรรณ ท่าผา 590 8 สูงเนิน 22/08/2511 53 800
271 นางสาว อู่ทอง อินทร์สุข 187/2 8 สูงเนิน 04/09/2508 56 800
272 นางสาว เอื้อมพร กำประเสริฐ 105/60 8 สูงเนิน 29/09/2501 62 800

รายใหม่

ลำดับ ชื่อ – นามสกุล บ้านเลขที่ หมู่ที่ ตำบล วันเกิด อายุ ยอดเงิน หมายเหตุ
1 เด็กชาย ปกรณ์ สุนันธรรม 553 1 สูงเนิน 12/07/2557 7 1,000
2 นางสาว สำราญ รัมสันเทียะ 113 3 สูงเนิน 01/01/2503 60 800
จำนวนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพคนพิการรายเดิม 272
จำนวนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพคนพิการรายใหม่ 2
จำนวนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพคนพิการทั้งสิ้น 274
เทศบาลตำบลสูงเนิน