เลือกหน้า
วันที่ 5 กันยายน 2566
เทศบาลตำบลสูงเนิน กองสวัสดิการสังคม จัดโครงการ “พัฒนาองค์กรชุมชน” ประจำปีงบประมาณ 2566
โดยนายณัฐกาล สุวรรณ นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลสูงเนิน เป็นประธานเปิดโครงการ ณ ห้องประชุมชั้น 3 เทศบาลตำบลสูงเนิน โดยจัดอบรมให้ความรู้ และเดินทางศึกษาดุงานระหว่างวันที่ 6 – 8 กันยายน 2566 ณ จังหวัดเพชรบุรี โดยมีวัตถุประสงค์ฝึกอบรมและศึกษาดุงานด้านการบริหารชุมชนที่ด ด้านปรัชญาเศษฐกิจพอเพียง และการทำงานเป็นทีม โดยมีนายชนะ วิชาเกวียน เกษตรกรแบบครบวงจร และนายบวรวิช พลานชัยชาญ ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลโคกสูง เป็นวิทยากรบรรยาย และให้ความรู้ในวันนี้
เทศบาลตำบลสูงเนิน