เลือกหน้า
วันที่ 8 สิงหาคม 2566
เทศบาลตำบาลสูงเนิน สำนักปลัด จัดประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนของเทศบาลตำบลสูงเนิน โดยมีนายณัฐกาล สุวรรณ นายกเทศมนตรีตำบลสูงเนิน เป็นประธานในการประชุมพิจารณาช่วยเหลือประชาชนเหตุวาตภัย และเหตุอัคคีภัย ในพื้นที่
เทศบาลตำบลสูงเนิน