เลือกหน้า
วันที่ 27 กรกฎาคม 2566
เทศบาลตำบลสูงเนิน กองการศึกษา จัดกิจกรรม “สัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา” ระหว่างวันที่ ๒๖ กรกฎาคม – ๒ สิงหาคม ประจำปีงบประมาณ 2566
โดยมี นายณัฐกาล สุวรรณ นายกเทศมนตรีตำบลสูงเนิน คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่ นักเรียนจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสูงเนิน ร่วมกิจกรรมถวายเทียนพรรษาและเวียนเทียน
เทศบาลตำบลสูงเนิน