เลือกหน้า
วันที่ 25 กรกฎาคม 2566
เทศบาลตำบลสูงเนิน นำโดยนายณัฐกาล สุวรรณ นายกเทศมนตรีตำบสูงเนิน, คณะผู้บริหาร, ปลัดเทศบาล,หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่เทศบาล ดำเนินการจัดการเลือกคณะกรรมการชุมชน 5 ชุมชน ประกอบด้วย
1.ชุมชนเบจวดีร่วมใจ
2.ชุมชนเสริมสุขเบญจพัฒนา
3.ชุมชนญาติเจริญ ก.ม.2
4.ชุมชนมิตรภาพร่วมใจ
5.ชุมชนแสงไทย-ประปาพัฒนา
โดยจะได้มีการเลือกประธานชุมชนและประกาศชื่อคณะกรรมการแต่ละชุมชนเพื่อเป็นตัวแทนในการมีส่วนร่วมสะท้อนปัญหาและช่วยกันขับเคลื่อนพัฒนาโครงการต่างๆในชุมชนของเทศบาลต่อไป
ขอขอบคุณชาวชุมชนทุกท่านที่ได้มีส่วนร่วมในการเลือกคณะกรรมการชุมชนทั้ง 5 ชุมชนในครั้งนี้
เทศบาลตำบลสูงเนิน