เลือกหน้า
วันจันทร์ที่ 10 กรกฎาคม 2566 เวลา 09.30 น. เทศบาลตำบลสูงเนิน
นำโดยนายณัฐกาล สุวรรณ นายกเทศมนตรีตำบลสูงเนิน พร้อมคณะผู้บริหาร , สมาชิกสภาเทศบาล ,หัวหน้าส่วนราชการ ,ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ และพนักงานเจ้าหน้าที่ จัดประชุมประชาคมท้องถิ่นร่วมกับคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล พิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ทบทวนครั้งที่ 1/2566 (เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2566) ณ ห้องประชุม ชั้น 3 เทศบาลตำบลสูงเนิน โดยมีผู้แทนประชาคมจาก 14 ชุมชน ในเขตเทศบาลตำบลสูงเนิน ผู้แทนจากส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน รวมทั้งสิ้น 150 คน เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้
*** โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในการพัฒนาเทศบาลตำบลสูงเนิน แก้ไขปัญหาความเดือดร้อน ตอบสนองปัญหาความต้องการของประชาชนได้อย่างเป็นระบบมีประสิทธิภาพ ซึ่งในการประชุมคราวนี้ ประเด็นสำคัญเพื่อรับฟังปัญหาความต้องการและความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ จากผู้แทนประชาคม ส่วนราชการต่าง ๆ เพื่อนำมาแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ทบทวนครั้งที่ 1/2566 (เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2566) ให้เป็นแผนที่สามารถตอบสนองต่อปัญหาและความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นตามภารกิจและหน้าที่
***ผลจากการจัดประชุมประชาคมในครั้งนี้ คาดว่าประชาชนได้มีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งจะส่งผลให้การพัฒนาท้องถิ่นตรงตามความต้องการของประชาชน สามารถแก้ไขปัญหาของประชาชนได้อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ และเทศบาลตำบลสูงเนินมีแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อใช้เป็นกรอบในการกำหนดทิศทางการพัฒนาใช้เป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี ต่อไป
***ขอขอบคุณหน่วยราชการที่เกี่ยวข้องและผู้เข้าร่วมประชุมประชาคม ทุกท่าน ที่ให้ความร่วมมือในการประชุมครั้งนี้
เทศบาลตำบลสูงเนิน