เลือกหน้า
วันที่ 29 มิถุนายน 2566
กองการศึกษาเทศบาลตำบลสูงเนิน นำโดย นายณัฐกาล สุวรรณ นายกเทศมนตรีตำบลสูงเนิน เลขนุการ สมาชิกสภา รองปลัดเทศบาล พนักงานเจ้าหน้าที่กองการศึกษาและครูผู้ดูแลเด็ก ได้จัดกิจกรรมวันไหว้ครู เพื่อให้เด็กได้ตระหนักและลึกถึงพระคุณของครู และเป็นการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมและสอนให้เด็กมีความกตัญญูต่อครู โดยจัดกิจกรรม ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสูงเนิน
   
เทศบาลตำบลสูงเนิน