เลือกหน้า
วันที่ 28 มิถุนายน 2566
เทศบาลตำบลสูงเนิน นำโดยนายณัฐกาล สุวรรณ นายกเทศมนตรีตำบลสูงเนิน ออกชี้แจงการจัดตั้งชุมชนและหลักเกณฑ์การเลือกคณะกรรมการชุมชน การรวมเขตชุมชนเพื่อการเลือกกรรมการชุมชน ชุมชนบ้านเหล่าพัฒนาและชุมชนโนนค่า-ออมสินสามัคคี ณ ศาลาชุมชนบ้านเหล่าพัฒนา
เทศบาลตำบลสูงเนิน