เลือกหน้า
วันที่ 27 มิถุนายน 2566
นายกณัฐกาล สุวรรณ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ(MOU) การดำเนิน “โครงการ วัด ประชารัฐ สร้างสุข”
ระดับปฎิบัติการเชิงพื้นที่ ร่วมมือกับ วัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานทุกภาคี ในพื้นที่ของแต่ละตำบล โดยจะก่อให้เกิดการเชื่อมโยง และสัมพันธภาพที่ดีให้เกิดขึ้นระหว่างชุมชน ทำให้พระมีสุขภาพแข็งแรง วัดมีความมั่นคง ชุมชนมีความเข้มแข็งสืบไป
เทศบาลตำบลสูงเนิน