เลือกหน้า
วันที่ 2 มิถุนายน 2566
เทศบาลตำบลสูงเนิน กองสวัสดิการสังคม จัดโครงการ “โรงเรียนผู้สูงอายุ” ประจำปีงบประมาณ 2566
โดยมี นายณัฐกาล สุวรรณ นายกเทศมนตรีตำบลสูงเนิน เลขานุการนายกเทศมนตรี รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่ จัดพิธีจบการศึกษาของนักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุ รุ่นที่ 1 ณ ห้องประชุมชั้น 3
   
เทศบาลตำบลสูงเนิน