เลือกหน้า

📢 ประชาสัมพันธ์ ร่วมตอบแบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก

ขอเชิญชวนบุคคล นิติบุคคล บริษัทเอกชน หรือหน่วยงานของรัฐอื่นที่เคยมารับบริการ หรือมาติดต่องานราชการตามภารกิจของเทศบาลตำบลสูงเนิน ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 – ปัจจุบัน) ร่วมตอบแบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก  ...
เทศบาลตำบลสูงเนิน