เลือกหน้า

📢 ประชาสัมพันธ์ เรื่องกำหนดการลงพื้นที่ฉัดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัชบ้าตาม “โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า” ประจำปี 2565 ชุมชนสว่างแสงธรรม

ประชาสัมพันธ์ จากเทศบาลตำบลสูงเนิน เรื่อง กำหนดการลงพื้นที่ฉัดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัชบ้าตาม “โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า” ประจำปีงบประมาณ 2565 ชุมชน ประตูน้ำรุ่งเรือง ตั้งแต่เวลา 13.00 – 16.00 น....

📢 ประชาสัมพันธ์ เรื่องกำหนดการลงพื้นที่ฉัดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัชบ้าตาม “โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า” ประจำปี 2565 ชุมชนประตูน้ำรุ่งเรือง

ประชาสัมพันธ์ จากเทศบาลตำบลสูงเนิน เรื่อง กำหนดการลงพื้นที่ฉัดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัชบ้าตาม “โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า” ประจำปีงบประมาณ 2565 ชุมชน ประตูน้ำรุ่งเรือง ตั้งแต่เวลา 13.00 – 16.00 น....

📢 ประชาสัมพันธ์ เรื่องกำหนดการลงพื้นที่ฉัดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัชบ้าตาม “โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า” ประจำปี 2565 ชุมชนบ้านหันสามัคคี

ประชาสัมพันธ์ จากเทศบาลตำบลสูงเนิน เรื่อง กำหนดการลงพื้นที่ฉัดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัชบ้าตาม “โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า” ประจำปีงบประมาณ 2565 ชุมชน บ้านหันสามัคคี ตั้งแต่เวลา 13.00 – 16.00 น....

📢 ประชาสัมพันธ์ เรื่องกำหนดการลงพื้นที่ฉัดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัชบ้าตาม “โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า” ประจำปี 2565

ประชาสัมพันธ์ จากเทศบาลตำบลสูงเนิน เรื่อง กำหนดการลงพื้นที่ฉัดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัชบ้าตาม “โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า” ประจำปีงบประมาณ 2565 ระหว่างเดือนเมษายน – มิถุนายน 2565 จำนวน 14 ชุมชน ตั้งแต่เวลา 13.00 – 16.00 น....
เทศบาลตำบลสูงเนิน