เลือกหน้า

📢 ประชาสัมพันธ์ เรื่อง มาตราการในการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19) ช่วงเทศกาลสงกรานต์สำหรับจังหวัดนครราชสีมา

ประชาสัมพันธ์ จากเทศบาลตำบลสูงเนิน เรื่อง มาตราการในการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19) ช่วงเทศกาลสงกรานต์สำหรับจังหวัดนครราชสีมา...

📢 ประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลสูงเนินได้ทำการตรวจคัดกรอง Covid-19 เชิงรุก ด้วยชุดตรวจ ATK ให้กับ ผู้จำหน่ายสินค้าตลาดเช้าและตลาดเย็น จำนวน 300 ราย

 ประกาศ จากเทศบาลตำบลสูงเนิน วันที่ 1 เมษยน 2565 เทศบาลตำบลสูงเนินได้ทำการตรวจคัดกรอง Covid-19 เชิงรุก ด้วยชุดตรวจ ATK ให้กับ ผู้จำหน่ายสินค้าตลาดเช้าและตลาดเย็น จำนวน 300 ราย  ผู้พบเชื้อโควิด-19 จำนวน 56 ราย  เทศบาลตำบลสูงเนิน “จึงขอปิดตลาดเช้าเป็นเวลา 1 วัน...

📢 ประชาสัมพันธ์ พื้นที่สถานการณ์ที่กำหนดเป็นพื้นที่ควบคุม พื้นที่เฝ้าระวังสูงและพื้นที่นำร่องด้านการท่องเที่ยวตามข้อกำหนดออกความในมาตรา9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548

คำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019(โควิด-19) เรื่อง พื้นที่สถานการณ์ที่กำหนดเป็นพื้นที่ควบคุม พื้นที่เฝ้าระวังสูงและพื้นที่นำร่องด้านการท่องเที่ยวตามข้อกำหนดออก ความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548...

📢 ประชาสัมพันธ์ จากศูนย์ข้อมูล COVID-19 เรื่อง ศบค. ปรับระดับ พื้นที่สถานการณ์ทั่วราชอาณจักร และ เรื่อง ปรับมาตรการป้องกันโควิดตามระดับพื้นที่สถานการณ์ เริ่ม วันที่ 1 เมษายน 2565

? ประชาสัมพันธ์ จากศูนย์ข้อมูล COVID-19 เรื่อง ศบค. ปรับระดับ พื้นที่สถานการณ์ทั่วราชอาณจักร และ เรื่อง ปรับมาตรการป้องกันโควิดตามระดับพื้นที่สถานการณ์...
เทศบาลตำบลสูงเนิน