เลือกหน้า

วันที่ 21 ธันวาคม 2565
เทศบาลตำบลสูงเนิน นำโดย นายณัฐกาล สุวรรณ นายกเทศมนตรีตำบลสูงเนิน มอบหมายให้ นายสิทธินันท์ ภูลายศรี รองประธานสภาเทศบาลตำบลสูงเนิน สมาชิกสภาเทศบาล
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม และพนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลสูงเนิน ได้ลงพื้นที่มอบผ้าอ้อมผู้ใหญ่ในชุมชนต่อเนื่องเป็นวันที่ 2 ตามโครงการสนับสนุนผ้าอ้อมผู้ใหญ่
สำหรับบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิง ปีงบประมาณ 2565 ครั้งที่ 3 และโครงการสนับสนุนผ้าอ้อมผู้ใหญ่ สำหรับบุคคลที่มีปัญหาการกลั้นปัสสาวะหรืออุจจาระไม่ได้ ปีงบประมาณ 2566 ครั้งที่ 2
กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลสูงเนิน

 

เทศบาลตำบลสูงเนิน