Select Page

วันที่ 21 ธันวาคม 2565
เทศบาลตำบลสูงเนิน นำโดย นายณัฐกาล สุวรรณ นายกเทศมนตรีตำบลสูงเนิน ข้าราชการและพนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลสูงเนิน ได้เข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2566 โดยรณรงค์ให้สวมหมวกนิรภัย 100% และปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติตามกฎจราจร

 

เทศบาลตำบลสูงเนิน