เลือกหน้า
เทศบาลตำบลสูงเนิน ขอเชิญชวนให้ประชาชนทุกท่านร่วมกันทำถังขยะเปียก โดยเทศบาลตำบลสูงเนินจะลงพื้นที่ทำถังขยะเปียกร่วมกับชุมชน วันที่ 8 ธันวาคม 2565 เป็นต้นไป “เพื่อลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในชุมชน” โดยการกำจัดขยะมูลฝอยในครัวเรือน ถังขยะเปียกลดโลกร้อนทำให้ประชาชนลดขยะในพื้นที่บริเวณรอบบ้านเรือนได้ “ขยะเปียก” เจ้าปัญหาก็จะไม่เป็นปัญหาอีกต่อไป แถมยังได้ปุ๋ยหมักชีวภาพจากธรรมชาติมาใช้ในครัวเรือนได้อีกด้วย
🔷 ขั้นตอนและวิธีการจัดทำถังขยะเปียก🔷
🔸1. จัดเตรียมภาชนะที่มีฝาปิด พร้อมเจาะก้นภาชนะ
🔸2. ขุดหลุมขนาดความลึก 2 ใน 3 ส่วนของความสูงของภาชนะ นำภาชนะที่เตรียมไว้ในข้อ 1 ใส่ในหลุมที่ขุดไว้
🔸3. นำเศษอาหารที่เหลือทิ้ง หรือขยะที่ย่อยสลายได้ที่เป็นขยะอินทรีย์ มาใส่ในถังที่ฝังไว้ แล้วปิดฝาภาชนะ ใส่ขยะไปจนได้ปริมาณสูงเท่ากับดินที่เราขุดไว้ เอาดินกลบ และย้ายถังออกไปทำหลุมอื่นต่อไป
🔸4. ขยะเปียกที่ได้ในถังที่หมักไว้จนครบเวลาที่ฝังอยู่ในดิน จะถูกย่อยสลายด้วยสารอินทรีย์และไส้เดือนดิน สามารถเป็นปุ๋ยให้ต้นไม้ในสวนและย่อยสลายได้ตามธรรมชาติลดปริมาณขยะในครัวเรือนของท่านได้
ศูนย์รับให้คำปรึกษา กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลสูงเนิน 044 – 419 795 ต่อ 120S__26435589-ผสาน
เทศบาลตำบลสูงเนิน