เลือกหน้า

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2565
เทศบาลตำบลสูงเนิน นำโดย นายณัฐกาล สุวรรณ นายกเทศมนตรีตำบลสูงเนิน พร้อมสมาชิกสภาเทศบาล ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และพนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาล ได้ลงพื้นที่มอบผ้าอ้อมผู้ใหญ่ในชุมชนอย่างต่อเนื่องเป็นวันที่ 3 ตามโครงการสนับสนุนผ้าอ้อมผู้ใหญ่ สำหรับบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิง ปีงบประมาณ 2565 ครั้งที่ 2 และโครงการสนับสนุนผ้าอ้อมผู้ใหญ่ สำหรับบุคคลที่มีปัญหาการกลั้นปัสสาวะหรืออุจจาระไม่ได้ ปีงบประมาณ 2566 ครั้งที่ 1 กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลสูงเนิน
เทศบาลตำบลสูงเนิน