เลือกหน้า

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2565
เทศบาลตำบลสูงเนิน โดยนายณัฐกาล สุวรรณ นายกเทศมนตรีตำบลสูงเนิน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ
🔸 ประชุมสภาเทศบาลตำบลสูงเนิน สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลสูงเนิน

 

เทศบาลตำบลสูงเนิน