เลือกหน้า

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2565
เทศบาลตำบลสูงเนิน
นายณัฐกาล สุวรรณ นายกเทศมนตรีตำบลสูงเนิน พร้อมด้วยรองนายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาล ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และพนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาล ร่วมให้การต้อนรับการตรวจประเมินการจัดตั้งศูนย์ฟื้นฟูสุขภาพ สุขใจใกล้บ้าน ณ อาคาร 2 ชั้น สมาคมฌาปนกิจสูงเนิน ชุมชนกลางบ้านพัฒนา โดยศูนย์ดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ในการให้บริการฟื้นฟูสมรรถภาพด้านสุขภาพในชุมชนและที่บ้านสำหรับคนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยที่อยู่ในระยะกึ่งเฉียบพลัน และผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง
เทศบาลตำบลสูงเนิน