เลือกหน้า

วันที่ 11 กรกฎาคม 2565
เทศบาลตำบลสูงเนิน นำโดยนายณัฐกาล สุวรรณ นายกเทศมนตรีตำบลสูงเนิน พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร , ประธานสภาเทศบาล , สมาชิกสภาเทศบาล , ปลัดเทศบาล , หัวหน้าส่วนราขการ , เจ้าหน้าที่กองการศึกษา , ครูศูนย์เด็กและผู้ปกครอง
จัดกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา คุณธรรมจริยธรรม เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา โดยมีการเวียนเทียน รักษาศีล ปฏิบัติธรรม และเจริญจิตภาวนา เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา ณ วัดใหญ่สูงเนิน
เทศบาลตำบลสูงเนิน