Select Page

วันที่ 8-9 กรกฎาคม 2565
เทศบาลตำบลสูงเนิน โดยนายณัฐกาล สุวรรณ นายกเทศมนตรีตำบลสูงเนิน มอบหมายให้งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
🔹 ล้างตลาดเช้า-ตลาดเย็น
🔹 ฉีดพรมน้ำถนนเส้นวัดตะคองหลง
🔹 เติมนำ้ใส่ถังที่นำ้พุ
เทศบาลตำบลสูงเนิน