เลือกหน้า

วันพุธที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.30 น. เทศบาลตำบลสูงเนิน นำโดยนายณัฐกาล สุวรรณ นายกเทศมนตรีตำบลสูงเนิน พร้อมคณะผู้บริหาร , ประธานสภาเทศบาล , รองประธานสภาเทศบาล , สมาชิกสภาเทศบาล ,หัวหน้าส่วนราชการ ,ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ และพนักงานเจ้าหน้าที่ จัดประชุมประชาคมท้องถิ่นร่วมกับคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล พิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ทบทวนครั้งที่ 1/2566 ณ ห้องประชุม ชั้น 3 เทศบาลตำบลสูงเนิน โดยมีผู้แทนประชาคมจาก 14 ชุมชน ในเขตเทศบาลตำบลสูงเนิน ผู้แทนจากส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อสม. รวมทั้งสิ้น 150 คน เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้

*** โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในการพัฒนาเทศบาลตำบลสูงเนิน แก้ไขปัญหาความเดือดร้อน ตอบสนองปัญหาความต้องการของประชาชนได้อย่างเป็นระบบมีประสิทธิภาพ ซึ่งในการประชุมคราวนี้ ประเด็นสำคัญเพื่อรับฟังปัญหาความต้องการและความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ จากผู้แทนประชาคม ส่วนราชการต่างๆ เพื่อนำมาทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ของเทศบาลตำบลสูงเนิน ให้เป็นแผนที่ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน สามารถตอบสนองต่อปัญหาและความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นตามภารกิจและหน้าที่

***ผลจากการจัดประชุมประชาคมในครั้งนี้ คาดว่าประชาชนได้มีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งจะส่งผลให้การพัฒนาท้องถิ่นตรงตามความต้องการของประชาชน สามารถแก้ไขปัญหาของประชาชนได้อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ และเทศบาลตำบลสูงเนินมีแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพื่อใช้เป็นกรอบในการกำหนดทิศทางการพัฒนาใช้เป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี ต่อไป

***ขอขอบคุณหน่วยราชการที่เกี่ยวข้องและผู้เข้าร่วมประชุมประชาคม ทุกท่าน ที่ให้ความร่วมมือในการประชุมครั้งนี้

เทศบาลตำบลสูงเนิน